SFS 2008:191 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

080191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 17 april 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 24 § vägmärkesförordningen (2007:90)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

24 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är

följande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Märke

Närmare föreskrifter

H23

Förberedande upplysning om

vägnära service

Märket anger vägnära servicean-
läggningar samt i vissa fall namn på
dessa.

Symbol för serviceanläggning-

arna drivmedel, restaurang och ho-
tell kan vara kompletterade med fö-
retagsemblem eller företagsnamn.

På märket anges avståndet till ak-

tuell avfart eller korsning.

H24 Rum och frukost

Märket anger en anläggning som
tillhandahåller rum för övernattning
och frukost.

SFS 2008:191

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008