SFS 2008:193 Förordning om statligt tandvårdsstöd

080193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt tandvårdsstöd;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

De ord och benämningar som används i förordningen har samma bety-

delse som i lagen.

Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser

2 §

Av bilaga 1 till förordningen framgår vilka tandvårdsåtgärder som kan

berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och
under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna.

Av bilaga 2 till förordningen framgår vad som ingår i respektive ersätt-

ningsberättigande tandvårdsåtgärd samt referenspriset för åtgärden.

3 §

Tandvårdsåtgärder där amalgam har använts som material är inte er-

sättningsberättigande.

Allmänt tandvårdsbidrag

4 §

Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året.

För patienter som fyller lägst 20 år och högst 29 år eller lägst 75 år under

det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 300
kronor om året.

Tandvårdsersättning

5 §

När patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande

tandvårdsåtgärder, beräknade enligt 2 kap. 4

§ andra stycket lagen

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd, under en ersättningsperiod överstiger
3 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med

� 50 procent av den del av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor men

inte 15 000 kronor, och

� 85 procent av den del som överstiger 15 000 kronor.

SFS 2008:193

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:193

6 §

Om en protetisk behandling behöver göras om och den nya behand-

lingen

1. inte är ersättningsberättigande enligt vad som anges i bilaga 1 till denna

förordning, och

2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som

behöver göras om,
får Försäkringskassan lämna ersättning till den vårdgivare som gör om be-
handlingen med ett belopp motsvarande det belopp som får krävas åter eller
räknas av från en annan fordran enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen
(2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Ersättning enligt första stycket får dock inte överstiga det lägsta av föl-

jande belopp:

� vårdgivarens pris för att göra om behandlingen för den aktuella patien-

ten, och

� referenspriset för att göra om behandlingen.
Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra

ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver
göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder
enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Kostna-
derna får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande skillnaden
mellan kostnaden för den nya behandlingen och kostnaden för den behand-
ling som behöver göras om. Beräkningen av kostnaderna för de åtgärder
som ingår i behandlingarna ska ske med utgångspunkt i referenspriserna för
dessa åtgärder, dock högst vårdgivarens pris för den aktuella patienten.

7 §

Ersättning lämnas inte för en tandvårdsåtgärd som har utförts utan att

en förhandsprövning har gjorts där sådan krävs. Detta gäller dock inte om åt-
gärden har varit av sådan karaktär att det av odontologiska eller medicinska
skäl varit nödvändigt att genomföra den utan att invänta en förhandspröv-
ning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja åtgärden innan en
förhandsprövning har gjorts.

Vårdgivarens ansvar gentemot patienten

8 §

Vårdgivaren ska tillhandahålla prislistor med uppgifter om

1. vårdgivarens priser samt referenspriser för de ersättningsberättigande

tandvårdsåtgärder som vårdgivaren utför,

2. vilka garantier som vårdgivaren lämnar för sina arbeten, samt
3. patientens rätt att på begäran få skriftlig information om vilka material

som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att
permanent ersätta förlorad vävnad.

9 §

Om vårdgivaren föreslår en tandvårdsåtgärd som inte är ersättningsbe-

rättigande, ska vårdgivaren upplysa patienten huruvida det finns någon an-
nan åtgärd som kan berättiga till statligt tandvårdsstöd.

10 §

Om en patient behöver behandlas vid mer än ett tillfälle, ska vårdgi-

varen ge patienten en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behand-
lingskostnaden.

background image

3

SFS 2008:193

Om patienten behöver en mer omfattande behandling, ska vårdgivaren

även ge patienten en skriftlig behandlingsplan. Behandlingsplanen ska inne-
hålla uppgifter om

1. vilken diagnos som har ställts,
2. den föreslagna behandlingen och skälen för denna,
3. eventuella alternativa behandlingsförslag,
4. huruvida tandvårdsåtgärderna är ersättningsberättigande, samt
5. vårdgivarens priser, referenspriser och åtgärdskoder för tandvårdsåtgär-

derna.

11 §

På det kvitto som patienten får över erlagd betalning, ska vårdgivaren

ange

1. sitt pris för varje utförd tandvårdsåtgärd för den aktuella patienten,
2. referenspris och åtgärdskod för varje utförd tandvårdsåtgärd, samt
3. i förekommande fall den ersättning som lämnas enligt lagen (2008:145)

om statligt tandvårdsstöd.

Om tandtekniskt arbete har ingått i behandlingen, ska det till kvittot fogas

en kopia av det underlag som det tandtekniska laboratoriet lämnat över kost-
naderna för det tandtekniska arbetet.

12 §

Efter varje undersökning som inte enbart har avsett enstaka tänder el-

ler ett enstaka problem, ska vårdgivaren upprätta ett undersökningsproto-
koll. Protokollet ska lämnas till patienten direkt efter undersökningen.

13 §

Vårdgivaren ska, om det inte finns särskilda skäl, efter utförd under-

sökning eller behandling erbjuda patienten att få en kallelse till en ny under-
sökning inom lämplig tid.

14 §

Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla

uppgifter enligt 4 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om

1. huruvida patienten omfattas av rätten till statligt tandvårdsstöd,
2. patientens utnyttjande av allmänt tandvårdsbidrag,
3. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tand-

vårdsåtgärder som har slutförts under pågående ersättningsperiod,

4. vilket datum pågående ersättningsperiod började löpa,
5. vilket datum den senast slutförda ersättningsberättigande tandvårdsåt-

gärden slutfördes, samt

6. förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen

om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod
för och vilken tandvård som omfattas av ett sådant avtal.

Uppgifterna får endast avse patienter som vårdgivaren står i begrepp att

behandla eller har behandlat.

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

15 §

Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik

samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för samtliga ersättningsberätti-
gande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren har utfört på en patient. Underla-
get ska ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att respektive
tandvårdsåtgärd har slutförts.

background image

4

SFS 2008:193

Underlaget ska innehålla uppgifter om
1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer,
2. patientens namn och personnummer,
3. datum när åtgärden slutfördes,
4. diagnos- respektive åtgärdskod för den åtgärd som är ersättningsberätti-

gande i det enskilda fallet,

5. diagnos- respektive åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om

denna inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,

6. tandnummer och tandposition, samt
7. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten.
I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag

ska vårdgivaren även lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal
kvarvarande respektive intakta tänder.

Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett gäl-

lande abonnemangsavtal.

16 §

När ett

avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd har ingåtts eller upphört att gälla i för-
tid, ska vårdgivaren inom två veckor från det att avtalet har ingåtts eller upp-
hört att gälla lämna uppgift om detta till Försäkringskassan.

När ett avtal har ingåtts ska uppgift lämnas om
1. abonnemangsperioden,
2. vilken tandvård som omfattas av avtalet, och
3. avgiften för abonnemanget.

Inlämnande av uppgifter

17 §

Underlag enligt 15 § första och andra styckena, uppgifter enligt 15 §

tredje stycket och 16 § samt ansökan om förhandsprövning och ansökan om
ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska lämnas på
elektronisk väg.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om i vilka fall uppgifter får

lämnas på annat sätt.

Anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för
statligt tandvårdsstöd

18 §

Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system

för statligt tandvårdsstöd ska göras av vårdgivaren. Ansökan ska vara skrift-
lig och ges in till Försäkringskassan.

För att bli ansluten till det elektroniska systemet ska vårdgivaren vara le-

gitimerad tandläkare eller tandhygienist eller, genom anställning eller på an-
nat sätt, anlita sådan personal. Vårdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska
vidare ha F-skattsedel för att bli ansluten till systemet.

19 §

Försäkringskassan får besluta att anslutningen till det elektroniska

systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om vårdgivaren

1. skriftligen begär att anslutningen ska upphöra,
2. har upphört att bedriva tandvård,
3. inte längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra stycket, eller

background image

5

SFS 2008:193

4. inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter det att Försäk-

ringskassan meddelat beslut om anslutning.

�vriga bemyndiganden

20 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning enligt lagen

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

2. abonnemangstandvård,
3. anmälan om ny ersättningsperiod enligt 2 kap. 4 § lagen om statligt

tandvårdsstöd och om när en sådan period ska börja löpa,

4. anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för statligt

tandvårdsstöd,

5. vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen

om statligt tandvårdsstöd,

6. ansökan om förhandsprövning,
7. prislistor enligt 8 §,
8. behandlingsplaner enligt 10 §, samt
9. undersökningsprotokoll enligt 12 §.
Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten

av lagen om statligt tandvårdsstöd och av denna förordning.

21 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vårdgivarens uppgifts-

skyldighet enligt 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tand-
vårdsstöd.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen

(1998:1337) om tandvårdstaxa ska upphöra att gälla.

2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller

äldre ersättningsbestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

6

SFS 2008:193

Bilaga 1 Ersättningsregler

För ersättningsreglerna används följande huvudrubriker:
A. Undersökningar och utredningar
B. Hälsofrämjande insatser
C. Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd
D. Reparativ vård
E. Rehabiliterande och habiliterande vård

För hälsofrämjande insatser gäller, i den mån det anges för respektive diag-
nos/tillstånd, följande villkor för ersättning.

B.1

Dokumentation

Riskbedömning ska dokumenteras.

Diagnos-
kod

Diagnos/tillstånd Villkor

för

ersättning

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)

1001

Basundersökning

�

101, 102, 103, 104, 105, 106,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
141, 161, 162, 163, 191

1301

Mindre omfattande under-
sökning

Omfattar enstaka
tand eller enstaka
problem

103, 105, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 141, 161, 162, 163,
191

1302

Utredning, omfattande

�

104, 105, 106, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 141, 161, 162,
163, 191

Diagnos-
kod

Diagnos/tillstånd

Villkor för
ersättning
(kodförklaring,
se nedan)

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)

2021

Förhöjd risk för karies

B.1

161, 162, 201, 202, 203, 204,
362

2041

Förhöjd risk för parodontit

B.1

201, 202, 203, 204, 362

2061

Förhöjd risk för bettdys-
funktion/ käkfunktions-
störning

B.1

201, 362, 604, 605

2071

Förhöjd risk för erosion/
abrasion

B.1

201, 202, 203, 204, 362

A. Undersökningar och utredningar

B. Hälsofrämjande insatser

background image

7

SFS 2008:193

C. Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

Diagnos-
kod

Diagnos/tillstånd

Villkor för
ersättning
(kodförklaring,
se nedan)

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)

3021

Initialkaries

�

161, 162, 201, 202, 203, 204,
311, 321, 362

3022

Ilning, känslig tandhals

�

301, 302, 362

3041

Gingivit (akut och kronisk)

�

162, 203, 301, 302, 303, 311,
341, 342, 362

3042

Mucosit (inflammation i
slemhinnan runt implantat)

�

162, 203, 301, 302, 303, 311,
341, 342, 362, 491, 492

3043

Parodontit (akut, aggressiv,
med genetisk koppling och
kronisk tandlossning)

�

162, 203, 301, 302, 303, 311,
341, 342, 362, 401, 402, 403,
404, 441, 442, 492

3044

Peri-implantit

�

162, 301, 302, 303, 311, 341,
342, 362, 405, 429, 441, 443,
491, 492, 882

3045

Pericoronit

�

301, 302, 362, 401, 402, 403,
404, 405, 491

3046

Andra sjukdomar och till-
stånd i tandköttet och väv-
naderna kring tänder och
tandimplantat

�

162, 163, 301, 302, 303, 311,
341, 342, 362, 401, 402, 403,
404, 405, 441, 442, 443, 492

3051

Sjukdomar i tandpulpan
och de periradikulära väv-
naderna

C.1

163, 301, 302, 303, 362, 401,
402, 403, 404, 405, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 523, 541,
591

3061

Luxation av tand vid
trauma

�

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491

3062

Gingival påbitning

�

301, 302, 303, 362, 604, 605,
691

3063

Rotfraktur, tvär

C.1

362, 401, 402, 403, 404, 405,
441, 491, 501, 502, 503, 504,
521, 522, 523, 591

3064

Rotfraktur, längs

�

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491

3065

Kron-rotfraktur

C.1

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 523, 591

3071

Afte inklusive traumatiskt
sår

�

301, 302, 303, 401, 402, 403,
404, 405, 491, 492, 831

3072

Protesstomatit

�

301, 302, 303, 491, 831, 833,
891

3073

Protes, skavsår

�

301, 831

3111

Inflammationer och andra
besvär i spottkörtlar, mun-
slemhinna, läppar, tunga
och angränsande vävnader

�

162, 163, 301, 302, 303, 362,
405, 441, 491

3121

Retinerade tänder

�

163, 301, 302, 303, 362, 401,
402, 403, 404, 405, 491

3161

Käkfunktionsstörning

�

301, 302, 303, 311, 362, 491,
604, 605, 691

background image

8

SFS 2008:193

För behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd gäller, i den mån det
anges för respektive diagnos/tillstånd, följande villkor för ersättning.

C.1.

Undantag rotbehandlingsåtgärder

Rotbehandlingsåtgärder (500-åtgärder) är inte ersättningsberättigande för
tand i position 8.

D. Reparativ vård

Diagnos-
kod

Diagnos/tillstånd

Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan)

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)

4001

Defekt i tand p.g.a. primärka-
ries

D.2, D.4, D.5

161, 162, 301, 302, 303, 311,
321, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 501, 502, 503, 504,
521, 522, 591, 701, 702, 703,
704, 705, 706

4002

Omfattande defekt i tand p.g.a.
primärkaries

D.1, D.2, D.3, D.5

161, 162, 301, 302, 303, 311,
321, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 501, 502, 503, 504,
521, 522, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891

4011

Defekt i tand p.g.a. sekundär-
karies

D.2, D.4, D.5

161, 162, 301, 302, 303, 311,
321, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 501, 502, 503, 504,
521, 522, 591, 701, 702, 703,
704, 705, 706

4012

Omfattande defekt i tand p.g.a.
sekundärkaries

D.1, D.2, D.3, D.5

161, 162, 301, 302, 303, 311,
321, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 501, 502, 503, 504,
521, 522, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891

4071

Defekt i tand p.g.a. erosion
eller abrasion

D.2, D.4, D.5

202, 203, 301, 302, 303, 311,
362, 401, 402, 403, 404, 405,
491, 501, 502, 503, 504, 521,
522, 591, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707

4072

Omfattande defekt i tand p.g.a.
abrasion/tandslitage in i denti-
net

D.1, D.2, D.3, D.5

202, 203, 301, 302, 303, 311,
362, 401, 402, 403, 404, 405,
491, 501, 502, 503, 504, 521,
522, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891

background image

9

SFS 2008:193

4073

Omfattande defekt i tand p.g.a.
erosion in i dentinet på lingual-
ytan

D.1, D.2, D.3, D.5

202, 203, 204, 301, 302, 303,
311, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 501, 502, 503, 504,
521, 522, 523, 591, 801, 802,
803, 891

4074

Defekt i tand p.g.a. extern
resorbtion

D.1, D.4, D.5

362, 401, 402, 403, 404, 405,
441, 492, 701, 702, 703, 704,
705

4075

Infraocklusion

D.4

362, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707

4076

Infraocklusion där minst
1/3 av kronhöjden är under
ocklusionsplanet

D.1, D.5

362
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707
eller
b) 801, 802, 803, 891

4077

Mineraliseringsstörning med
defekt av ringa omfattning

D.1, D.4, D.5
Ersättningsberättigande endast
för tand i position 3-3.

362, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707

4078

Extremt missfärgad tand

D.1, D.5
Ersättningsberättigande endast
för rotfylld tand i position 3-3 i
överkäken. Missfärgningen ska
vara extrem.

362, 801, 802, 803, 891

4079

Symptomgivande sprickbild-
ning i kuspar

D.1, D.2, D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 591, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707,
708

4080

Substansförlust i tand. Fraktur
av kronsubstans.

D.2, D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708

4081

Omfattande substansförlust i
tand. Fraktur av kronsubstans.

D.1, D.2, D.3, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891

4471

Bristande kontaktpunkt mellan
två tänder

D.1, D.4, D.5
Villkoret är att minst en av de
approximala tandytorna har en
fyllning.

341, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708

4771

Förlust av fyllningsmaterial,
fyllningsfraktur utan samtidig
karieslesion

D.1, D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708

4772

Omfattande förlust av fyll-
ningsmaterial, fyllningsfraktur

D.1, D.2, D.3, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891

background image

10

SFS 2008:193

För reparativ vård gäller generellt följande villkor för ersättning.

Reparativ vård är ersättningsberättigande endast vid en aktiv skada.

För reparativ vård gäller vidare

dels

de villkor som anges specifikt för olika

diagnoser/tillstånd,

dels

, i den mån det anges för respektive diagnos/till-

stånd, följande villkor för ersättning.

D.1

Dokumentation

Innan åtgärden påbörjas ska diagnos/tillstånd dokumenteras med röntgen,
foto eller modell.

D.2

Undantag rotbehandlingsåtgärder

Rotbehandlingsåtgärder (500-åtgärder) är inte ersättningsberättigande för
tand i position 8.

D.3

Kronregel

Vid en omfattande defekt är kronterapi ersättningsberättigande för tand i po-
sition 1�6 eller i position 7 förutsatt att tand 6 saknas och antagonist finns.

Omfattande defekt innebär a) att defekten omfattar minst fyra av fem ytor

på premolar/molar och tre av fyra ytor på framtand/hörntand samt inbegriper
incisalskäret, eller b) att 2/3 av tandens kronvolym är förlorad. Defekt inbe-
griper även ytor som har ersatts av fyllningsmaterial.

Omfattande defekt vid abrasion och tandslitage innebär att dentinet blot-

tats och att tandens kliniska krona reducerats med minst 1/3.

Omfattande defekt vid erosion innebär att dentinet på lingual- och ocklu-

salytan har blottats och en övervägande del av emaljen har försvunnit.

D.4

Utbyte av åtgärd, krona

Om patienten väljer en behandling i form av en krona (åtgärd 801 och 802
eller åtgärd 801 och 803), beräknas tandvårdsersättning för åtgärd 703 om
defekten avser en fram- eller hörntand, eller för åtgärd 706 om defekten av-
ser en molar eller premolar. Tandvårdsersättning beräknas dock på det lägsta
av följande tre belopp: referenspriset för den ersättningsberättigande åtgär-
den (703 för fram- eller hörntand, 706 för molar eller premolar), eller refe-
renspriserna eller vårdgivarens priser för den aktuella patienten för de fak-
tiskt utförda åtgärderna (åtgärd 801 och 802 eller åtgärd 801 och 803).

D.5

Fast protetik som görs om

Inom två år efter slutförande av en fast protetisk åtgärd 801�803 är ny åtgärd
801�803 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.

4881

Lossnad fasad på krona

D.1, D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 701, 702,
703, 704, 705, 811, 891

4882

Lossnad krona eller frakture-
rad krona

D.1, D.2, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 811, 891

background image

11

SFS 2008:193

Undantag då fast protetik görs om
I följande fall är åtgärd 801 och 802 eller åtgärd 801 och 803, efter för-

handsprövning, ersättningsberättigande inom två år från det att åtgärderna
slutförts:

1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
2. om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld, eller
3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada

på annan tandposition.

E. Rehabiliterande och habiliterande vård

Diagnos-
kod

Diagnos/tillstånd

Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan)

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)

5001

Helt tandlös underkäke

E.2, E.3, E.7, E.8, E.9

362, 891
och
a) 827, 829
eller
b) 423, 424, 425, 426, 491,
492, 865
eller
c) 871, 874, 878

5002

Helt tandlös överkäke

E.2, E.3, E.7, E.8, E.9

362, 891
och
a) 828, 829
eller
b) 423, 424, 425, 426, 427,
428, 430, 491, 492, 861, 862,
863
eller
c) 871, 872, 873, 874, 875,
876, 878

5005

Partiell tandlöshet oavsett antal
tänder och där tandlöshetstill-
ståndet ska åtgärdas med avtag-
bar protes

E.5, E.8, E.9
Urtagskrona (åtgärd 801 och
802 eller 803) ersätts där det
behövs.

362, 801, 802, 803, 806, 808,
821, 822, 823, 824, 825, 826,
827, 828, 829, 835, 891

5011

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
5�8 saknas

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Behandling med tandstödd bro
(åtgärderna 801x2, 804x1, vid
rotfyllda stödtänder 802 och/el-
ler 803 (högst 2 totalt)) med
högst två stöd (åtgärd 801) och
ett broled (åtgärd 804) distalt
placerat är ersättningsberätti-
gande.

362, 801(högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1), 891

5012

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
4�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Behandling med tandstödd bro
(åtgärd 801�804) med två stöd
(åtgärd 801) och ett hängande
broled (åtgärd 804) är ersätt-
ningsberättigande.

Vid implantatstödd protetik

är högst två implantat (åtgärd
851) ersättningsberättigande.
Hängande broled (åtgärd 853)
är inte en ersättningsberätti-
gande åtgärd.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 2), 852 (högst 2)

background image

12

SFS 2008:193

5013

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
3�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Vid implantatstödd protetik är
högst två implantat (åtgärd
851) och ett hängande broled
(åtgärd 853) ersättningsberätti-
gande.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 2), 852 (högst 2), 853
(högst 1)

5014

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
2�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Vid implantatstödd protetik är
högst tre implantat (åtgärd 851)
och ett hängande broled (åtgärd
853) eller högst två implantat
och två hängande broled ersätt-
ningsberättigande.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 3 enligt villkor), 852
(högst 3 enligt villkor), 853
(högst 2 enligt villkor)

5015

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
1�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Vid implantatstödd protetik är
högst tre implantat (åtgärd 851)
och två hängande broled (åt-
gärd 853) eller högst två im-
plantat och tre hängande broled
ersättningsberättigande.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 3 enligt villkor), 852
(högst 3 enligt villkor), 853
(högst 3 enligt villkor)

5016

Friändstandlöshet där samtliga
tänder i position 1 och bakåt
saknas samt tandlöshet som går
över på motstående sida

E.2, E.3, E.6, E.9
Implantatstödd protetik ersätts
enligt följande. Då sex tand-
luckor åtgärdas, räknat från
position 5 och framåt, är högst
fyra implantat (åtgärd 851) och
två hängande broled (åtgärd
853) eller högst tre implantat
och tre hängande broled ersätt-
ningsberättigande.

Då sju tandluckor åtgärdas,

räknat från position 5 och
framåt, är högst fyra implantat
och tre hängande broled eller
högst tre implantat och fyra
hängande broled ersättningsbe-
rättigande.

Då åtta tandluckor åtgärdas,

räknat från position 5 och
framåt, är högst fem implantat
och tre hängande broled eller
fyra implantat och fyra häng-
ande broled, eller tre implantat
och fem hängande broled er-
sättningsberättigande i överkä-
ken.

Då nio tandluckor åtgärdas,

räknat från position 5 och
framåt, är högst fem implantat
och fyra hängande bro-

362, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 430, 491, 492,
851 (högst 5 enligt villkor),
852 (högst 5 enligt villkor),
853 (högst 5 enligt villkor),
891

background image

13

SFS 2008:193

led eller fyra implantat och fem
hängande broled ersättningsbe-
rättigande i överkäken.

5031

Entandslucka inom position
5-5

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9

362, 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1), 805 (högst 2), 891

5033

Tvåtandslucka inom position
5-5

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Vid tandlöshet i position 5 och
6 kan bron utsträckas till posi-
tion 7.

362, 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 2), 805 (högst 2), 891

5034

Tretandslucka. Avsaknad av tre
bredvidliggande tänder varav
minst en inom position 5-5.

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
�&tgärd för tandstödd bro (åt-
gärderna 801�805) är ersätt-
ningsberättigande vid tretands-
lucka enligt följande. Saknade
tänder inom position 5-5 ersätts
med ett hängande led (åtgärd
804) per saknad tand. Ett eller
två brostöd (åtgärd 801) på var
sida om tandluckan ersätts. Vid
tandlöshet i position 4, 5 och 6
kan bron utsträckas till position
7. Saknas tre tänder i position
5, 6 och 7 är tandstödd bro med
två stöd (åtgärd 801) och ett
hängande led (åtgärd 804) er-
sättningsberättigande.

Implantatstödd protetik (åt-

gärderna 421�424, 851�853) är
ersättningsberättigande enligt
följande. Saknade tänder inom
position 5-5 ersätts med högst
två implantat (åtgärd 851) då
två bredvidliggande tänder sak-
nas inom position 5-5 och med
två implantat (åtgärd 851) och
ett hängande broled (åtgärd
853) när tre bredvidliggande
tänder saknas inom position
5-5.

362, 891
och
a) 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804
(högst 3), 805 (högst 4)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 491, 492, 851 (högst 2),
852 (högst 2), 853 (högst 1)

5035

Fyr- eller flertandslucka. Av-
saknad av fyra eller fler bred-
vidliggande tänder varav minst
två inom position 5-5.

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
�&tgärd för tandstödd bro (åt-
gärderna 801-805) är ersätt-
ningsberättigande vid fyr- eller
flertandslucka enligt följande.
Saknade tänder inom position
5-5 ersätts med ett hängande
led (åtgärd 804) per saknad
tand. Ett eller två brostöd (åt-
gärd 801) på var sida om tand-
luckan ersätts.

Implantatstödd protetik (åt-

gärderna 421�426, 851�853) är
ersättningsberättigande enligt
följande. Saknade tänder inom
position 5-5 ersätts med högst

� två implantat (åtgärd 851)

när två bredvidliggande tänder
saknas inom position 5-5,

362, 891
och
a) 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804
(högst 4), 805 (högst 4)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 430, 491, 492,
851 (högst 5 enligt villkor),
852 (högst 5 enligt villkor),
853 (högst 5 enligt villkor)

background image

14

SFS 2008:193

� två implantat (åtgärd 851)

och ett hängande led (åtgärd
853) när tre bredvidliggande
tänder saknas inom position 5-
5,

� tre implantat och ett häng-

ande led eller två implantat och
två hängande led när fyra bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� tre implantat och två häng-

ande led eller två implantat och
tre hängande led när fem bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� fyra implantat och två

hängande led eller tre implantat
och tre hängande led när sex
bredvidliggande tänder saknas
inom position 5-5,

� fyra implantat och tre

hängande led eller tre implantat
och fyra hängande led när sju
bredvidliggande tänder saknas
inom position 5-5,

� fem implantat och tre

hängande led i överkäken eller
fyra implantat och fyra häng-
ande led eller tre implantat och
fem hängande led när åtta bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� fem implantat och fyra

hängande led i överkäken eller
fyra implantat och fem häng-
ande led när nio bredvidlig-
gande tänder saknas inom
position 5-5.

När tio bredvidliggande tän-

der saknas inom position 5-5
ersätts antal helkäksimplantat
enligt diagnos/tillstånd 5001 el-
ler 5002.

5036

Entandslucka inom position 5-5
där ändstödet är bräckligt

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Bron kan utsträckas med ett led
åt aktuell sida om något av bro-
stöden inte bedöms ge tillräck-
ligt god långsiktig prognos för
konstruktionen p.g.a.:

� rotfyllt stöd med bräcklig

rot,

� kort rot,
� parodontal nedbrytning,
� ogynnsam påbitning, eller
� kort/bräcklig klinisk krona.
Ersättningsberättigande åt-

gärd är tandstödd bro (åtgärd
801�805) med högst två stöd
(åtgärd 801) på var sida om
tandluckan.

362, 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804, 805
(högst 4), 891

background image

15

SFS 2008:193

5037

Tvåtandslucka inom position
5-5 där ändstödet är bräckligt

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Bron kan utsträckas med ett led
åt aktuell sida om något av bro-
stöden inte bedöms ge tillräck-
ligt god långsiktig prognos för
konstruktionen p.g.a.:

� rotfyllt stöd med bräcklig

rot,

� kort rot,
� parodontal nedbrytning,
� ogynnsam påbitning, eller
� kort/bräcklig klinisk krona.
Ersättningsberättigande åt-

gärd är tandstödd bro (åtgär-
derna 801�805) med högst två
stöd (åtgärd 801) på var sida
om tandluckan. Vid tandlöshet i
position 5 och 6 kan bron ut-
sträckas till position 7.

362, 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804
(högst 2), 805 (högst 4), 891

5041

Ofullständig rotfyllning

E.1
Ett villkor för ersättning är att
tanden ska bli föremål för res-
taurerings- eller rehabiliterings-
åtgärd.

362, 401, 402, 403, 404, 405,
491, 501, 502, 503, 504, 521,
522, 523, 541, 591

5042

Partiell tandlöshet vid abraderat
bett där betthöjd behöver son-
deras

Temporär semipermanent bro
är ersättningsberättigande för
abraderat bett motsvarande 1/3
av kronhöjden på affekterade
tänder och där sonderande be-
handling och betthöjdsbestäm-
ning behöver utföras.

362, 605, 691, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 807,
891

5043

Partiell tandlöshet hos patient
med sviktande hälsa

E.5, E.9
Temporär semipermanent bro
är ersättningsberättigande för
patient med sviktande hälsa,
vars hälsotillstånd förhindrar
att hela tandvårdsbehovet kan
tillgodoses, samt vid tveksam
prognos hos restbettet och tvek-
sam kooperation på grund av
ohälsa.

362, 802, 803, 807, 891

5044

Partiell tandlöshet i bett med
tveksam prognos

E.5, E.9
Temporär semipermanent bro
är ersättningsberättigande för
bett med tveksam prognos eller
då ingen ytterligare protetisk
behandling planeras.

362, 802, 803, 807, 891

5045

Partiell tandlöshet där utvärde-
ring av kariologisk, endodon-
tisk, bettfysiologisk eller
parodontal behandling behöver
göras före permanent rehabili-
tering

E.5, E.9
Temporär semipermanent bro
är ersättningsberättigande vid
partiell tandlöshet där utvärde-
ring av behandling av karies,
rotbehandling eller behandling
av käkfunktionsstörning behö-
ver göras under en längre tid,
p.g.a. att prognosen är osäker
för den permanenta behand-
lingen.

362, 802, 803, 807, 891

background image

16

SFS 2008:193

5051

Avsaknad av retention

E.1
Ersättningsberättigande om till-
ståndet kräver behandling inför
rehabilitering (800-åtgärderna).

362, 441, 491, 492, 501, 502,
503, 504, 522, 523, 591

5061

Parodontalt skadat bett med be-
hov av protetisk stabilisering
eller ersättning. Parodontalt ej
sanerat bett.

E.5, E.9
Ersättningsberättigande förut-
satt ökad tandmobilitet av
minst grad II samt benförlust på
motsvarande minst halva rot-
höjden på 70% av antalet tän-
der i aktuell käke regio 6-6.
70% av 12 eller 11 tänder mot-
svarar 8 tänder, av 10 tänder
motsvarar 7 tänder, av 9 eller 8
tänder motsvarar 6 tänder, av 7
tänder motsvarar 5 tänder och
av 6 tänder motsvarar 4 tänder.

362, 492, 802, 803, 807, 821,
823, 891

5062

Parodontalt skadat bett med be-
hov av protetisk stabilisering
eller ersättning. Parodontalt sa-
nerat bett.

E.5, E.9
Ett villkor för ersättning är att
patienten har genomgått par-
odontal sanering och att sjuk-
domsprogressionen har
avstannat.

Ersättningsberättigande vid

behandlad parodontit, förutsatt
ökad tandmobilitet av minst
grad II samt benförlust på mot-
svarande minst halva rothöjden
på 70% av antalet tänder i aktu-
ell käke regio 6-6. 70% av 12
eller 11 tänder motsvarar 8 tän-
der, av 10 tänder motsvarar 7
tänder, av 9 eller 8 tänder mot-
svarar 6 tänder, av 7 tänder
motsvarar 5 tänder och av 6
tänder motsvarar 4 tänder.

362, 492, 801, 802, 803, 804,
808, 824, 825, 826, 891

5443

Trasig eller illapassande protes
hel käke, i behov av reparation

�

301, 302, 303, 362, 821, 831,
832, 833, 834, 835, 891

5444

Trasig, illapassande delprotes i
behov av reparation eller del-
protes som måste byggas till

E.8, E.9

301, 302, 303, 362, 821, 826,
831, 832, 833, 834, 835, 836,
837, 878, 891

5445

Fraktur eller skada i fastsit-
tande brokonstruktion (täcker
då även in då ett stöd har be-
hövt extraheras under bron och
kronan byggs om till en pontic
chairside)

�

301, 302, 303, 362, 701, 702,
703, 704, 705, 811, 812, 813,
814, 891

5446

Fraktur, annan skada eller sli-
tage i implantatkonstruktion.
Skadade komponenter i im-
plantatkonstruktion. Käke med
delimplantat inom position 5-5
där samtliga kvarvarande tän-
der 5-5 förlorats och konstruk-
tionen utökas till ett helkäks-
implantat (åtgärd 864, 867).

E.3, E.6, E.7, E.9

301, 302, 303, 362, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428,
429, 430, 491, 492, 821, 822,
823, 852, 853, 864, 867, 874,
875, 876, 877, 878, 881, 882,
883, 884, 885, 886, 887, 888,
889, 891

background image

17

SFS 2008:193

5901

Bett och tandpositionsavvikelse
orsakad av parodontal sjukdom

E.10
Framtändernas position har på-
tagligt förändrats p.g.a. par-
odontal sjukdom. Elongation av
tänder, solfjäderformad sprid-
ning, traumatisk påbitning som
ej kan korrigeras med bettslip-
ning.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5903

Ansikts- och käkanomali

E.10
Medfödda eller förvärvade an-
sikts- eller käkmissbildningar.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5904

Bettavvikelse, inkompetent
läppslut

E.10
Bettavvikelse med tydligt stö-
rande inkompetent läppslut
som orsakats av avvikelsen.
Tandreglering ersätts för be-
handling av två käkar.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5905

Sagitell bettavvikelse

E.10
Utseendemässigt eller funktio-
nellt tydligt störande överbit-
ning (överbett eller underbett).
Tandreglering ersätts för be-
handling av två käkar.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5906

Vertikal bettavvikelse

E.10
Omfattande avsaknad av tand-
kontakt mellan tandbågarna vid
sammanbitning som orsakar en
tydlig funktionell störning.
Tandreglering ersätts för be-
handling av två käkar.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5907

Funktionell bettavvikelse

E.10
Funktionellt påtagligt störande
tvångsföring. Tandreglering er-
sätts för behandling av en käke
men om tvångsföringen orsakas
av avvikelser i båda käkarna er-
sätts även för behandling av två
käkar. Motivet för detta måste
framgå av journal eller doku-
mentation.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5908

Vävnadsskadande bettav-
vikelse

E.10
Bettavvikelser som tydligt or-
sakar tand- eller mjukvävnads-
skada. Tandreglering ersätts för
behandling av två käkar.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5909

Tandpositionsavvikelse, trång-
ställning

E.10
Påtagligt störande trångställ-
ning i överkäkens främre del
från tand i position 5-5. Extrem
trångställning i underkäkens
främre del position 5-5. Tand-
reglering ersätts för behandling
i underkäkens främre del endast
i de fall där trångställningen är
så pass uttalad att det

401, 402, 403, 404, 405, 901,
902, 903, 904, 905, 906, 907,
908, 990

background image

18

SFS 2008:193

1) föreligger risk för eller re-

dan finns en vävnadsskada, ex-
empelvis en gingival retraktion
som kan härledas till tandposi-
tionsavvikelsen, eller

2) en tand är helt utblockerad

ur tandbågen.

Tandreglering ersätts för be-

handling av två käkar i de fall
behandlingen i ena käken krä-
ver att behandling måste ge-
nomföras i den andra käken för
att bettfunktionen ej ska påver-
kas eller att tandbågen i andra
käken inte ska påverkas nega-
tivt.

5910

Tandpositionsavvikelse, gles-
ställning

E.10
Påtagligt störande glesställning
i överkäkens främre del. Tand-
reglering ersätts för behandling
av lokaliserad glesställning i
fall av påtagligt störande dias-
tema mediale. Tandreglering er-
sätts för behandling av två
käkar i de fall behandlingen av
överkäken kräver att behand-
ling måste genomföras i under-
käken för att tandförflyttningen
i överkäken inte ska hindras.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5911

Tandpositionsavvikelse, fel-
ställning

E.10
Påtaglig felställning av tand el-
ler tänder i överkäkens främre
del position 5-5.

Ersättning för behandling i

andra positioner i tandbågarna
och då även i underkäken vid

1) kombinationsbehandling

med protetik för att räta upp
tänder och därigenom undvika
rotbehandling, eller

2) felställning som orsakar

funktionell störning som inte
kan åtgärdas med bettslipning.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

5912

Tandpositionsavvikelse, tand-
retention

E.10
Tand i position 5-5 som är vik-
tig för funktionen eller orsakar
en störande tandlucka, exem-
pelvis retinerad tand där tand-
lucka finns. Ersättning gäller
behandling i en käke om inte
behandling av båda käkarna
krävs för att behålla bettfunk-
tionen och erhålla önskad tand-
förflyttning.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

background image

19

SFS 2008:193

För rehabiliterande och habiliterande vård gäller generellt följande villkor
för ersättning.

Innan åtgärden påbörjas ska diagnos/tillstånd dokumenteras med röntgen,

foto eller modell.

För rehabiliterande och habiliterande vård gäller vidare

dels

de villkor som

anges specifikt för olika diagnoser/tillstånd,

dels

, i den mån det anges för

respektive diagnos/tillstånd, följande villkor för ersättning.

E.1

Undantag rotbehandlingsåtgärder

Rotbehandlingsåtgärder (500-åtgärder) är inte ersättningsberättigande för
tand i position 8.

E.2

Begränsning implantatstödd protetik

Implantatstödd protetik (åtgärderna 421�426, 851�853) är inte ersättnings-
berättigande för tänder i position 6, 7 eller 8.

Under en ersättningsperiod ersätts högst sex implantat (åtgärd 851) i över-

käken och fyra implantat (åtgärd 851) i underkäken.

Vid implantat i del av käke ska övriga tänder i käken ha god prognos, vil-

ket innebär avsaknad av apikal eller grav parodontal sjukdom samt att de be-
döms kunna fungera i bettet i minst två år från det att implantatbehandlingen
slutförts.

E.3

Fabrikat

Fabrikat på använt implantat ska anges.

E.4

Utbyte av åtgärd, implantat

Om patienten vid diagnos/tillstånd 5011, 5031 eller 5036 väljer en behand-
ling i form av ett singelimplantat (åtgärderna 421, 422, 851, 852), beräknas
tandvårdsersättning utifrån ett belopp som motsvarar det lägsta av följande
belopp:

1. referenspriserna för åtgärderna 801x2 och 804x1,
2. vårdgivarens priser för de faktiskt utförda åtgärderna för den aktuella

patienten, och

3. referenspriserna för de faktiskt utförda åtgärderna.
Om patienten vid tvåtandslucka (diagnos/tillstånd 5033 eller 5037) väljer

en behandling i form av implantat (åtgärderna 421�424, 851, 852) beräknas
tandvårdsersättning utifrån ett belopp som motsvarar det lägsta av följande
belopp:

5913

Tandpositionsavvikelse, avvi-
kande frambrott

E.10
Tand i position 5-5 med avvi-
kande frambrott eller fram-
brottsriktning som stör eller är
viktig för funktionen eller som
orsakar en tydligt störande
tandlucka. Ersättning gäller be-
handling i en käke om inte be-
handling av båda käkarna krävs
för att behålla bettfunktionen
och erhålla önskad tandförflytt-
ning.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

background image

20

SFS 2008:193

1. referenspriserna för åtgärderna 801x2 och 804x2,
2. vårdgivarens priser för de faktiskt utförda åtgärderna för den aktuella

patienten, och

3. referenspriserna för de faktiskt utförda åtgärderna.

E.5

Fast protetik som görs om

Inom två år efter slutförande av protetiska åtgärder 801�804, 808, är ny åt-
gärd 801�804, 808 eller åtgärd 851�852 inte ersättningsberättigande för
samma tandposition.

E.6

Implantat som görs om, del av käke

Inom två år efter slutförande av implantatkirurgiska åtgärder 421�428 samt
protetiska åtgärder 851�853 är ny åtgärd 421�428, 851�853 eller åtgärd
801�804 inte ersättningsberättigande för samma tandposition eller för ett
stöd på vardera sida vid en- eller tvåtandslucka och två stöd på vardera sidan
vid tre- eller fyrtandslucka.

E.7

Implantat som görs om, hel käke

Inom två år efter slutförande av kirurgiska och protetiska åtgärder vid im-
plantatprotetik (åtgärd 423�428, 861�863, 865) är ny åtgärd 423�428, 861�
863, 865 eller åtgärd 864, 867, 871�878, 881 eller åtgärd 883�889 inte er-
sättningsberättigande för samma käke.

Inom två år efter slutförande av åtgärd 864, 867 är ny åtgärd 864, 867 el-

ler åtgärd 881, 883�889 inte ersättningsberättigande för samma käke.

Inom två år efter slutförande av åtgärd 874�876 är ny åtgärd 874�876 inte

ersättningsberättigande för samma käke.

Inom ett år efter slutförande av åtgärd 871�873, 878 är ny åtgärd 871�

873, 878 eller åtgärd 832�837, 877 eller åtgärd 885�886 inte ersättningsbe-
rättigande för samma käke.

E.8

Avtagbar protetik som görs om

Inom ett år efter slutförande av en avtagbar protetisk åtgärd 824�828 är ny
åtgärd 824�828 eller åtgärd 832�837 inte ersättningsberättigande för samma
käke.

E.9

Undantag från E.5�E.8

I följande fall är åtgärd 421�428, 801�804, 808, 851�853, 861�867 eller åt-
gärd 874�876, efter förhandsprövning, ersättningsberättigande inom två år
från det att åtgärderna slutförts:

1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
2. om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld, eller
3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada

på annan tandposition.

I följande fall är åtgärd 824�828, 871�873 eller åtgärd 878, efter för-

handsprövning, ersättningsberättigande inom ett år från det att åtgärderna
slutförts:

1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller
2. om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld.

background image

21

SFS 2008:193

E.10

Tandreglering

För tandreglering gäller att avvikelsen ska vara funktionellt eller utseende-
mässigt tydligt störande och av en omfattning som svarar mot följande be-
handlingsbehov:

� stort behov: utseendemässigt eller funktionellt starkt störande anoma-

lier, såsom prenormala tvångsbett, djupbett med gingival irritation, extrema
öppna bett, tvångsförande och artikulationsstörande kors- och saxbett, utta-
lade frontala trång- eller glesställningar, postnormala bett med stort horison-
tellt överbett, retinerade hörntänder, estetiskt eller funktionellt störande rota-
tioner eller omfattande aplasier i sidosegment,

� mycket stort behov: utseendemässigt eller funktionellt handikappande

anomalier, såsom LKG-defekter, extrema post- och prenormala bett, retine-
rade incisiver i överkäken eller omfattande aplasier.

background image

22

SFS 2008:193

Bilaga 2 Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder med
referenspriser

För de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärderna används följande serier:
100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
400 Kirurgiska åtgärder
500 Rotbehandling
600 Bettfysiologiska åtgärder
700 Reparativa åtgärder
800 Protetiska åtgärder
900 Tandreglering

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

I undersökningsåtgärderna ingår

� upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för un-

dersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa,

� i förekommande fall erforderliga foton för diagnostik, behandlingspla-

nering och dokumentation, samt

� i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshante-

ring inklusive dokumentation.

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

101

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

�&tgärden innefattar

� kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom

förenklad parodontal undersökning, bedömning av munslemhinnan
och käkfunktionen samt identifiering av andra faktorer som visar på ett
behov av en kompletterande utredning,

� bildtagning samt analys av upp till fyra intraorala bilder när indi-

kation föreligger för undersökning med röntgen för diagnostiken av ka-
ries eller marginal parodontit,

� riskbedömning,
� hälsoinformation, inklusive rekommendationer om egenvård,
� förebyggande åtgärder upp till fem minuter i form av enklare mun-

hygieninstruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorbe-
handling av enstaka tänder, samt

� i förekommande fall skriftlig prisuppgift eller skriftlig behand-

lingsplan enligt 10 § denna förordning.

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 102 för samma patient un-

der samma dag och vid samma mottagning.

615

background image

23

SFS 2008:193

102

Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist

�&tgärden innefattar (inom en tandhygenists kompetensområde)

� upptagande av anamnes och statusuppgifter samt diagnostik av ka-

ries, gingivit och parodontit,

� identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av komplet-

terande utredning samt information till patienten avseende dessa,

� riskbedömning,
� hälsoinformation inklusive rekommendationer om egenvård,
� bildtagning samt analys av upp till fyra intraorala bilder, när indi-

kation föreligger för undersökning med röntgen för diagnostiken av ka-
ries och/eller marginal parodontit,

� förebyggande åtgärder upp till 10 minuter i form av enklare mun-

hygieninstruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorbe-
handling av enstaka tänder, samt

� i förekommande fall skriftlig prisuppgift eller skriftlig behand-

lingsplan enligt 10 § denna förordning.
I de fall behov av tillkommande utredning enligt åtgärd 103 eller
104 föreligger ska patienten erbjudas denna hos tandläkare. �&tgärden
kan inte kombineras med åtgärd 101 eller 105 för samma patient under
samma dag och vid samma mottagning.

565

103

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av
enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

�&tgärden tillämpas

� som en kompletterande åtgärd till 101 eller 102 där vidare utred-

ning behövs utöver basundersökning i form av utredning inför bettre-
habilitering eller utredning av smärtproblem, bettfysiologiska problem,
slemhinneproblem, apikala tillstånd, kariesproblem eller parodontala
problem,

� vid utredning och diagnostik av akuta tillstånd,
� vid kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat, samt
� för utredning som utförs av annan behandlare (konsultation).
�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 104 för samma patient un-

der samma dag och med samma behandlare.

310

104

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som
omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare

�&tgärden tillämpas

� som en kompletterande åtgärd till 101 eller 102 där vidare utred-

ning behövs utöver basundersökning i form av utredning inför omfat-
tande bettrehabilitering eller utredning av omfattande smärtproblem,
omfattande bettfysiologiska problem, omfattande slemhinneföränd-
ringar, omfattande apikala tillstånd, omfattande kariesproblem eller
omfattande parodontala problem,

� vid omfattande utredning och diagnostik av akuta tillstånd,
� vid omfattande kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsre-

sultat, samt

� för omfattande utredning som utförs av annan behandlare (konsul-

tation).

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 103 för samma patient un-

der samma dag och med samma behandlare.

1 445

105

Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av
behandlingsresultat, utförd av tandhygienist

�&tgärden tillämpas

� som en kompletterande parodontal undersökning efter åtgärd 101,
� vid utvärdering av behandlingsresultat,
� vid undersökning av akuta tillstånd hänförliga till tandhygienistens

kompetensområde, samt

� vid fördjupad kariesutredning inklusive kostanamnes.
�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 102 för samma patient un-

der samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan inte debite-
ras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

440

background image

24

SFS 2008:193

106

Specialistutredning

�&tgärden kan enbart debiteras för en patient som remitterats till tandlä-
kare med erkänd odontologisk specialistkompetens. �&tgärden kan inte
kombineras med åtgärd 101, 102, 103 eller 104 för samma patient un-
der samma dag och med samma behandlare.

950

120

Röntgenåtgärder

I samtliga röntgenåtgärder ingår exponering, framtagning, analys, lag-
ring av bilder samt skriftlig dokumentation.

�

121

Röntgenundersökning av enskild tand

�&tgärden innefattar erforderliga intraorala bilder. �&tgärden kan inte de-
biteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. �&tgärden kan
inte kombineras med åtgärd 122, 123 eller 126 för samma patient under
samma dag och vid samma mottagning.

40

122

Röntgenundersökning, delstatus

�&tgärden innefattar erforderliga intraorala bilder av mer än en tandpo-
sition. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och
behandlare. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 121, 123 eller
126 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning.

200

123

Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan

�&tgärden avser helstatus och innefattar erforderliga intraorala bilder
som täcker samtliga tänders apikala och marginala förhållanden samt
käkben. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 121, 122, 124 eller
126 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning.
�&tgärden är ersättningsberättigande högst en gång per patient och er-
sättningsperiod.

680

124

Panoramaröntgen

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 123 eller 126 för samma pa-
tient under samma dag och vid samma mottagning.

455

125

Röntgenundersökning, extraoral

430

126

Röntgenundersökning, omfattande

�&tgärden innefattar intraoralt helstatus och panoramaröntgen expone-
rade samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan inte kombi-
neras med åtgärd 121, 122, 123 eller 124 för samma patient under
samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden är ersättningsberätti-
gande högst en gång per patient och ersättningsperiod.

830

141

Studiemodell, för behandlingsplanering

�&tgärden innefattar studiemodell avseende båda käkarna och index.
�&tgärden kan endast debiteras när studiemodell behövs för behand-
lingsplanering. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient,
dag och behandlare.

500

161

Salivsekretionsmätning

�&tgärden innefattar

� information om provtagningen,
� insamlande av saliv,
� mätning av sekretionsvärden,
� dokumentation, samt
� eventuellt remissvar.
�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och be-

handlare.

370

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

�&tgärden innefattar endast laboratoriekostnaden. �&tgärden kan inte de-
biteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

225

background image

25

SFS 2008:193

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder

�&tgärderna i 200-serien innefattar information och förebyggande behandling
vid risk för tandsjukdom.

163

Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)

�&tgärden innefattar tagande av biopsi samt kostnaden för den histolo-
giska analysen, dokumentation samt skriftligt svar. �&tgärden kan inte
debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

1 305

191

Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per
behandlingstillfälle

�&tgärden avser konsultation. �&tgärden kan endast debiteras av specia-
list i oral radiologi och kan enbart debiteras för en patient som remitte-
rats till sådan specialist. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång
per patient, dag och behandlare.

635

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

201

Information och instruktion vid risk för karies, gingival/
parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning

�&tgärden innefattar

� information till patienten om orsakssamband och om skötsel av

munhygien i syfte att förebygga karies, parodontit, peri-implantit, samt

� utförlig instruktion gällande egenvård (användning av tandborste,

tandtråd, tandsticka, mellanrumsborstar m.m.).

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 101, 102, 301, 302, 303,

311, 321, 341 eller 342 för samma patient under samma dag och med
samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per
patient, dag och behandlare.

335

202

Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i
kombination med undersökningsåtgärd

�&tgärden innefattar

� polering för avlägsnande av bakteriebeläggningar/biofilm med ro-

terande instrument eller motsvarande och polerpasta,

� avlägsnande av supragingival tandsten,
� approximal rengöring, samt
� erforderlig fluorbehandling.
�&tgärden omfattar cirka 10 minuter behandlingstid. �&tgärden kan

endast kombineras med åtgärd 101 eller 102 för samma patient under
samma dag och vid samma mottagning.

120

203

Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning

�&tgärden innefattar

� polering för avlägsnande av bakteriebeläggningar/biofilm med ro-

terande instrument eller motsvarande och polerpasta,

� avlägsnande av supragingival tandsten,
� approximal rengöring, samt
� erforderlig fluorbehandling.
�&tgärden omfattar cirka 30 minuter behandlingstid. �&tgärden kan

inte kombineras med åtgärd 101, 102, 103, 104, 105, 301, 302, 303,
311, 321, 341 eller 342 för samma patient under samma dag och med
samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per pa-
tient, dag och behandlare.

335

204

Profylaxskena, per skena

�&tgärden innefattar avtryckstagning samt framställning, utprovning
och utlämning av skena. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång
per patient, dag och behandlare.

550

background image

26

SFS 2008:193

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

301

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

�&tgärden innefattar sjukdoms- och smärtbehandling av mindre omfatt-
ning, främst i form av justering vid skavsår (decubitus), enkel temporär
fyllning, spolning vid pericoronit och andra infektioner, behandling av
känsliga tandhalsar eller slipning av enstaka tand. �&tgärden kan inte
kombineras med åtgärd 201, 202, 203, 302 eller 303 för samma patient
under samma dag och med samma behandlare.

340

302

Sjukdomsbehandlande åtgärder

�&tgärden innefattar sjukdoms- och smärtbehandling, främst i form av
långtidstemporär fyllning, incision, spolning och tamponad vid abscess
inklusive bedövning, mjukrebasering av protes, en temporär krona, be-
handling av postoperativa besvär (när denna görs av annan än den som
ursprungligen gjorde behandlingen), behandling vid dry socket, smärt-
behandling vid tandfrakturer inklusive temporära fyllningar, behand-
ling av ilningar eller behandling av akuta tillstånd i käkled eller
käkmuskler som orsakat käkfunktionsstörning. �&tgärden kan inte kom-
bineras med åtgärd 201, 202, 203, 301 eller 303 för samma patient un-
der samma dag och med samma behandlare.

625

303

Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

�&tgärden innefattar omfattande sjukdoms- och smärtbehandling,
främst i form av två eller flera långtidstemporära fyllningar, två eller
flera temporära kronor, behandling av omfattande postoperativ blöd-
ning (med villkoret att primäringreppet är utfört på annan mottagning),
splinting vid parodontit då mobila tänder bondas till varandra samt vid
trauma då tidskrävande åtgärder utförs, såsom bonding till granntänder
eller när exartikulerad-subluxerad tand reponeras och splintas mot
granntänder. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202, 203,
301 eller 302 för samma patient under samma dag och med samma be-
handlare.

1 365

311

Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar
(kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit och
käkfunktionsstörningar)

�&tgärden innefattar

� information om orsakssamband och om skötsel av munhygien vid

karies, parodontit eller peri-implantit,

� utförlig instruktion gällande egenvård (användning av tandborste,

tandtråd, tandsticka, mellanrumsborstar m.m.), samt

� vid käkfunktionsstörning strukturerad patientundervisning rörande

orsaker till symptomfria knäppningar och spänningstillstånd i käksys-
temet samt instruktion i enklare avslappningsövningar och rörelseträ-
ning.

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202 eller 203 för

samma patient under samma dag och med samma behandlare. �&tgär-
den är ersättningsberättigande högst fyra gånger per patient och ersätt-
ningsperiod. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient,
dag och behandlare.

345

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

�&tgärden innefattar professionell tandrengöring, såsom intensiv fluor-
behandling som har evidens som tilläggsmetod till regelbunden an-
vändning av fluortandkräm eller antimikrobiell behandling, eller
kostrådgivning. Om åtgärden debiteras vid en fördjupad kostrådgiv-
ning ska denna ha sin bakgrund i en kostanamnes. �&tgärden kan inte
kombineras med åtgärd 201, 202 eller 203 för samma patient under
samma dag och med samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, dag och behandlare.

345

background image

27

SFS 2008:193

400 Kirurgiska åtgärder

Samtliga åtgärder i 400-serien innefattar handläggning av komplikationer
och efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt i förekom-
mande fall kontrollröntgen.

341

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller
peri-implantit, mindre omfattning

�&tgärden innefattar depuration/mekanisk infektionsbekämpning vid
mindre paradontala problem på mindre än hälften av bettets tänder el-
ler enstaka implantat. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 201,
202, 203 eller 342 för samma patient under samma dag och med
samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per pa-
tient, dag och behandlare.

355

342

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller
peri-implantit, större omfattning

�&tgärden innefattar omfattande behandling av peri-implantit vid två el-
ler fler implantat eller depuration/mekanisk infektionsbekämpning vid
paradontala problem på mer än hälften av bettets tänder, då det finns
ett flertal fördjupade tandköttsfickor och furkationsinvolveringar eller
hårt sittande tandsten. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 201,
202, 203 eller 341 för samma patient under samma dag och med
samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per pa-
tient, dag och behandlare.

665

362

Lustgassedering, per gång

�&tgärden innefattar information om lustgassedering, introduktion med
syrgas, lustgasupptrappning, lustgasavtrappning, syrgasavtrappning
samt kort övervakning efter slutförd sedering.

720

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

401

Tanduttagning, en tand

�&tgärden innefattar tanduttagning av en tand, inklusive bedövning,
blodstillning, eventuell sutur och postoperativ information. �&tgärden
kan inte debiteras mer än en gång per patient och tandnummer.

755

402

Tanduttagning, en tand, komplicerad

�&tgärden innefattar tanduttagning av en tand i komplicerade fall, så-
som extraktion som kräver separation av tanden eller friläggning. �&t-
gärden innefattar bedövning, blodstillning, suturering och postoperativ
information. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient
och tandnummer.

1 425

403

Tanduttagning, tillkommande, enkel

�&tgärden innefattar tanduttagning av en tand. �&tgärden kan kombine-
ras med åtgärd 401 eller 402 och avser situation där ett antal tänder
som ska extraheras innefattas av samma lokalanestesi och är enkla att
extrahera, såsom vid parodontal försvagning. �&tgärden debiteras per
tillkommande tand. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per pa-
tient och tandnummer.

140

background image

28

SFS 2008:193

404

Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad,
per operationstillfälle

�&tgärden innefattar operationsuppdukning för intraoral operation, fäl-
lande av lambå, vid behov friläggning, avlägsnande av käkben, separa-
tion av tand, sårtoilette med spolning, hemostas, sårförslutning samt
postoperativ information och läkningskontroll. �&tgärden kan inte kom-
bineras med åtgärderna 401, 402 eller 403 i samma kvadrant, dvs. tän-
derna i position 1 upp till 8 på samma sida och i samma käke, för
samma patient under samma dag och med samma behandlare. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient och tandnummer.

2 135

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

�&tgärden innefattar operationsuppdukning för intraoral operation, fäl-
lande av lambå, vid behov friläggning, avlägsnande av käkben, separa-
tion av tand, sårtoilette med spolning, hemostas, sårförslutning samt
postoperativ information och läkningskontroll.

�&tgärden innefattar operativt avlägsnande av tänder vid komplice-

rade förhållanden, slutning av oroantral kommunikation vid extrak-
tionskomplikation, eller komplicerad operativ friläggning av tand, med
anbringande av ortodontiskt förankringselement, samt sedering med
perorala läkemedel. Komplicerade förhållanden kan vara närhet till
mandibularkanal (underkäksnerven), mycket komplicerad rotanatomi,
distoangulärt tippade tänder, inskränkt gapförmåga p.g.a. allmänsjuk-
dom eller trauma, horisontellt liggande tänder eller extremt högt lig-
gande tänder i överkäken. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång
per patient, dag och behandlare.

3 610

420

Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik

Undersökning inför ingreppet ingår inte i implantatoperationsåtgär-
derna (421�429). Implantatkomponenter ingår ej.

�

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat,
per operationstillfälle

�&tgärden innefattar operation inklusive för- och efterbehandling, samt
sedering med perorala läkemedel. �&tgärden kan inte kombineras med
åtgärd 422 för samma patient och tandposition och under samma dag.

3 175

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per
operationstillfälle

�&tgärden avser friläggning med samtidig insättning av en distanskom-
ponent.

1 275

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre
implantat, per operationstillfälle

�&tgärden innefattar operation inklusive för- och efterbehandling, samt
sedering med perorala läkemedel. �&tgärden kan inte kombineras med
åtgärd 424 för samma patient och tandposition och under samma dag.

4 375

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik,
per operationstillfälle

�&tgärden avser friläggning med samtidig insättning av två eller tre dis-
tanskomponenter.

1 430

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre
implantat, per operationstillfälle

�&tgärden innefattar operation inklusive för- och efterbehandling, samt
sedering med perorala läkemedel. �&tgärden kan inte kombineras med
åtgärd 426 för samma patient och tandposition och under samma dag.

6 125

426

Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik,
per operationstillfälle

�&tgärden avser friläggning med samtidig insättning av fler än tre dis-
tanskomponenter.

1 895

background image

29

SFS 2008:193

427

Benaugmentation med egen benvävnad

�&tgärden innefattar uppbyggnad av förlorat käkben inför implantat-
installation där ben hämtas från den egna benvävnaden, samt sedering
med perorala läkemedel. Görs samtidig implantatinstallation ingår ben-
augmentationen i åtgärden för insättning av implantatet. �&tgärden kan
inte kombineras med åtgärd 421, 423, 425 eller 428 för samma patient
under samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan endast de-
biteras i kombination med åtgärd 491 eller 492.

4 375

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial

�&tgärden innefattar uppbyggnad av förlorat käkben inför implantat-
installation med benersättningsmaterial, samt sedering med perorala lä-
kemedel. Görs samtidig implantatinstallation ingår benaugmentationen
i åtgärden för insättning av implantatet. �&tgärden kan inte kombineras
med åtgärd 421, 423, 425 eller 427 för samma patient under samma
dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan endast debiteras i kom-
bination med åtgärd 491 eller 492.

5 870

429

Borttagande av implantat, per operationstillfälle

�&tgärden innefattar operativt avlägsnande av ett eller flera implantat
samt sedering med perorala läkemedel. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång för samma patient och tandposition och under samma
dag.

3 290

430

Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi

�&tgärden innefattar lyft av käkhålans slemhinna för att skapa utrymme
för implantatinsättning, särskild plastik vid slutning av extraktionsde-
fekt vid direktinstallation av implantat eller lokal benutfyllnad av inci-
sivkanal vid installation av implantat. �&tgärden kan inte debiteras mer
än en gång per patient, dag och behandlare.

855

440

Parodontalkirurgiska åtgärder

�

441

Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid
peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle

�&tgärden innefattar mekanisk infektionsbekämpning med uppfällning
av lambå. �&tgärden kan även användas för korrigerande mjukvävnads-
kirurgi, såsom återställande av papill, frenulumplastik eller vid prepro-
tetisk friläggning med lambå. �&tgärden kan inte debiteras mer än en
gång per patient, dag och behandlare.

1 705

442

Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per
operationstillfälle

�&tgärden avser omfattande parodontal operation vid tre tänder eller
fler och innefattar mekanisk infektionsbekämpning med uppfällning av
lambå. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och
behandlare.

3 415

443

Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat,
per operationstillfälle

�&tgärden avser omfattande paradontal operation och innefattar meka-
nisk infektionsbekämpning med uppfällning av lambå. �&tgärden om-
fattar dock ej borttagande av implantatbro, vilket debiteras enligt
åtgärd 882. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag
och behandlare.

2 990

491

Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per
behandlingstillfälle

�&tgärden kan endast debiteras av specialist i oral kirurgi och kan en-
bart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

370

background image

30

SFS 2008:193

500 Rotbehandling

Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar all rotbehandling, såsom röntgen,
bakterieprov och upprepade rensningar, fram till färdig rotfyllning och för-
slutning av tanden med temporär fyllning. I förekommande fall ingår även
återbesök vid komplikationer.

492

Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per
behandlingstillfälle

�&tgärden kan endast debiteras av specialist i paradontologi och kan en-
bart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

370

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

501

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 502, 503 eller 504 för
samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare.
�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer,
dag och behandlare.

2 015

502

Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 501, 503 eller 504 för
samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare.
�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer,
dag och behandlare.

2 555

503

Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 501, 502 eller 504 för
samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare.
�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer,
dag och behandlare.

3 510

504

Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 501,502 eller 503 för samma
patient och tand under samma dag och med samma behandlare. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag
och behandlare.

4 150

521

Akut endodontisk behandling

�&tgärden innefattar akut endodontisk behandling, såsom trepanation
och cavumextirpation, samt provisorisk fyllning. �&tgärden kan debite-
ras om behandling görs akut hos annan behandlare än den som ska göra
rotfyllningen färdig. �&tgärden kan under samma ersättningsperiod inte
kombineras med annan rotbehandlingsåtgärd (åtgärd 501, 502, 503,
504, 522, 523, 541) för samma patient och tandnummer och med
samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per pa-
tient, tandnummer, dag och behandlare.

645

522

Komplicerad kanallokalisation

�&tgärden kan debiteras vid lokalisation av trånga oblitererade eller
kraftigt krökta kanaler samt vid rensning genom krona. Vidgning av
rotkanaler ingår inte i åtgärden. �&tgärden kan inte debiteras mer än en
gång per patient, tandnummer, behandlare och ersättningsperiod.

640

523

Stiftborttagning

�&tgärden innefattar avlägsnande av stift i rotkanal före rotfyllningsåt-
gärd eller vid ny stiftförankring vid protetik. �&tgärden kan inte debite-
ras mer än en gång per patient, tandposition och ersättningsperiod.

945

background image

31

SFS 2008:193

600 Bettfysiologiska åtgärder

700 Reparativa åtgärder

Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig
friläggning (undantaget friläggning med lambå), putsning och polering, an-
passning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torr-
läggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i
förekommande fall kontrollröntgen.

541

Rotspetsoperation, per operationstillfälle

�&tgärden innefattar operation samt vid behov retrograd rotfyllning. �&t-
gärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag
och behandlare.

2 820

591

Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per
behandlingstillfälle

�&tgärden kan endast debiteras av specialist i endodonti och kan enbart
debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. �&tgärden
kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

250

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

604

Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena

�&tgärden innefattar avtryck i båda käkar, index, anpassning och inslip-
ning, samt uppföljning av skenans funktion och effekt under tre måna-
der efter utlämnandet. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per
patient, dag och behandlare.

1 910

605

Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer,
per skena

Innefattar laboratorieframställd skena såsom stabiliseringsskena, sho-
reskena, molarstödsskena, avslappningsskena eller ledortopedisk
skena. �&tgärden innefattar avtryck, anpassning och inslipning samt
uppföljning av dess funktion och effekt under tre månader efter utläm-
nandet. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag
och behandlare.

3 010

691

Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per
behandlingstillfälle

�&tgärden kan endast debiteras av specialist i bettfysiologi och kan en-
bart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

125

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 702, 703, 704, 705, 706 eller
707 eller ytterligare 701 för samma patient och tandnummer under
samma dag och med samma behandlare.

510

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 703, 704, 705, 706 eller
707 eller ytterligare 702 för samma patient och tandnummer under
samma dag och med samma behandlare.

800

2

SFS 2008:193�230

background image

32

SFS 2008:193

800 Protetiska åtgärder

Samtliga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, material och nödvändig
friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, proviso-
rium torrläggning, cementering inklusive avlägsnande av överskott och
eventuell polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av
ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inklusive
materialkostnad om inte annat anges. I förekommande fall ingår även kon-
trollröntgen.

703

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 704, 705, 706 eller
707 eller ytterligare 703 för samma patient och tandnummer under
samma dag och med samma behandlare.

950

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 705, 706 eller
707 eller ytterligare 704 för samma patient och tandnummer under
samma dag och med samma behandlare.

645

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 704, 706 eller
707 eller ytterligare 705 för samma patient och tandnummer under
samma dag och med samma behandlare.

955

706

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 704, 705 eller
707 eller ytterligare 706 för samma patient och tandnummer under
samma dag och med samma behandlare.

1 250

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

�&tgärden avser omfattande fyllning på tand, där samtliga väggar/ytor
på molar, premolar, hörntand eller framtand är skadade. �&tgärden kan
inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 704, 705 eller 706 för
samma patient och tandnummer under samma dag och med samma be-
handlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tand-
nummer, dag och behandlare.

1 450

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

�&tgärden avser cementerat stift för fyllning i rotfylld kanal. �&tgärden
kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 707. �&tgärden kan inte
debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare.

460

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

801

Laboratorieframställd krona

�&tgärden avser både enstaka kronor och brostöd.

4 430

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

�&tgärden innefattar alla typer av gjutna pelare, med eller utan kappa
samt i en eller flera rotkanaler.

2 725

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 115

804

Hängande broled, per led

1 885

805

Emaljretinerad konstruktion, per stöd

1 500

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

�&tgärden inkluderar pelare och rothätta med förankringselement.

3 205

background image

33

SFS 2008:193

807

Semipermanent krona/bro, per led

Den semipermanenta ersättningen ska ha en beräknad livslängd om
minst 6 månader.

1 905

808

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

2 915

810

Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik

�

811

Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad

�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition,
dag och behandlare.

315

812

Broreparation 1

�&tgärden innefattar broreparation utan tandteknikerinsats, såsom kom-
positlagningar av kronor och broar, reparation av lödfraktur, slitsning
av en ränna och utfyllning/fixering med komposit, porslinsfraktur som
lagas med komposit eller framställning av hängande broled när tandrot
avlägsnats från krona i bro. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång
per patient, tandposition, dag och behandlare.

1 210

813

Broreparation 2

�&tgärden innefattar broreparation med tandteknikerinsats, såsom ny
brodel som ska kopplas eller brokoppling med preparation, avtryck och
teknikerframställning av brokopplingsdelar. �&tgärden kan inte debite-
ras mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare.

3 735

814

Broreparation 3

�&tgärden innefattar broreparation med omfattande tandteknikerinsats,
såsom helt nytt akryl- eller porslinsarbete, slitsning, borttagning, löd-
ning, bränning, nya fasader i komposit, porslin eller akrylat, inprov-
ning och recementering. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång
per patient, tandposition, dag och behandlare.

7 695

820

Avtagbar protetik

Samtliga åtgärder i 820-serien innefattar kontroll och justering upp till
tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges. Med
slutförande av åtgärd avses datum för definitiv utlämning av protes en-
ligt journalanteckning.

-

821

Protestand, per styck

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 827, 828, 829 eller 861-877
för samma patient under samma dag och med samma behandlare.

50

822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

�&tgärden innefattar bockade klamrar samt kontroll och justering upp
till en månad efter slutförande av åtgärden. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare.

3 145

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

�&tgärden innefattar bockade klamrar samt kontroll och justering upp
till en månad efter slutförande av åtgärden. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare.

4 215

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

�&tgärden innefattar gjutna klamrar och klamrar i draget material.

8 715

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona
eller attachments

�&tgärden innefattar gjutna klamrar och klamrar i draget material.

9 185

826

Attachments, per styck, material

85

827

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade
tänder

�ven dentalt stödd täckprotes kan debiteras enligt denna åtgärd.

5 830

background image

34

SFS 2008:193

828

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade
tänder

�ven dentalt stödd täckprotes kan debiteras enligt denna åtgärd.

5 830

829

Immediatprotes

�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, käke, dag och
behandlare.

5 830

Reparation av avtagbar protes

�

831

Justering av avtagbar protes

�&tgärden innefattar justering av tidigare utförd protes, såsom justering
av klamrar, avslipning av överextenderade delar och inslipning. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning.

300

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

�&tgärden innefattar lagning av protes utan avtryck, tillsättning av los-
sad protestand m.m. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per
patient, dag och mottagning.

1 010

833

Rebasering av protes

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 834 eller 835 för samma pa-
tient under samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan inte
debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning.

2 035

834

Lagning av protes där teknikerinsats krävs

�&tgärden innefattar lagning där avtryck krävs, såsom tillsättning av ny
tand, ny klammer eller flyttning av klammer. �&tgärden kan inte kombi-
neras med åtgärd 832, 833, 835, 836 eller 837 för samma patient under
samma dag och med samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, dag och mottagning.

1 610

835

Rebasering och lagning av protes

�&tgärden innefattar rebasering och samtidig lagning av protes där av-
tryck krävs. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 833, 834,
836 eller 837 för samma patient under samma dag och med samma be-
handlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag
och mottagning.

2 590

836

Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs

�&tgärden innefattar komplicerad lagning där svetsning av nya stöd el-
ler fästen behövs. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 834,
835 eller 837 för samma patient under samma dag och med samma be-
handlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag
och mottagning.

3 080

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny
del utförs vilken svetsas till befintlig protes

�&tgärden innefattar komplicerad lagning där uppvaxning och gjutning
av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes. �&tgärden kan inte
kombineras med åtgärd 832, 834, 835 eller 836 för samma patient un-
der samma dag och med samma behandlare. �&tgärden kan inte debite-
ras mer än en gång per patient, dag och mottagning.

5 600

Protetiska åtgärder vid implantatbehandling

�

851

Implantat, per styck

�&tgärden innefattar implantat, täckskruv och inläkningsdistans. �&tgär-
den kan inte kombineras med åtgärd 861, 862, 863, 864, 865, 867, 871,
872, 873 eller 877 för samma patient under samma dag och vid samma
mottagning.

2 040

background image

35

SFS 2008:193

852

Implantatförankrad krona

�&tgärden innefattar krona inkluderande rak kopplingsdel (exempelvis
distans) mot implantatet vid singel- och delimplantat samt protetisk cy-
linder och fästskruv. �&tgärden innefattar även förslutning.

7 070

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

1 885

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

�&tgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller
gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. �&tgärden inne-
fattar även förslutning.

41 405

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

�&tgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller
gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. �&tgärden inne-
fattar även förslutning.

45 755

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

�&tgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller
gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. �&tgärden inne-
fattar även förslutning.

50 190

864

Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke

�&tgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder och fräst
eller gjutet broskelett. Innefattar inte implantat eller implantatkompo-
nenter. �&tgärden avser endast suprakonstruktionen, inklusive tandtek-
niska kopplingsdelar mot implantat, och används vid utbyggnad av
tidigare delimplantat/täckprotes eller vid reparation. �&tgärden innefat-
tar även förslutning.

29 030

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

�&tgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller
gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. �&tgärden inne-
fattar även förslutning.

40 455

867

Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke

�&tgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder och fräst
eller gjutet broskelett. �&tgärden innefattar inte implantat eller implan-
tatkomponenter. �&tgärden avser endast suprakonstruktionen, inklusive
tandtekniska kopplingsdelar mot implantat, och används vid utbyggnad
av tidigare delimplantat/täckprotes eller vid reparation. �&tgärden inne-
fattar även förslutning.

27 075

871

Implantatstödd täckprotes, 2 implantat

�&tgärden innefattar prefabricerade tänder, implantat, implantatkompo-
nenter och förankringselement.

18 725

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

�&tgärden innefattar prefabricerade tänder, implantat, implantatkompo-
nenter och förankringselement. �&tgärden kan inte debiteras för under-
käke.

24 745

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat

�&tgärden innefattar prefabricerade tänder, implantat, implantatkompo-
nenter och förankringselement. �&tgärden kan inte debiteras för under-
käke.

26 745

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

2 635

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

2 915

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

3 860

background image

36

SFS 2008:193

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat,
implantatkomponenter och förankringselement

�&tgärden innefattar endast täckprotesen, såsom när en gammal täck-
protes behöver göras om eller då en implantatförankrad bro behöver tas
bort och ersättas med en täckprotes.

11 785

878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 871, 872 eller 873 för
samma patient och käke under samma dag och vid samma mottagning.

245

880

Reparation av implantat och implantatretinerad protetik

�

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre
omfattande

�&tgärden innefattar broreparation utan tandteknikerinsats, såsom vid
lossnad tand.

920

882

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

�&tgärden innefattar avmontering av implantatförankrad bro, eventuellt
byte av frakturerad fästskruv eller centrumskruv, återmontering samt
förslutning. �&tgärden kan även användas då periimplantit behandlas ki-
rurgiskt.

2 640

883

Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats

�&tgärden innefattar reparation som medför att bron måste avmonteras
och skickas till tandtekniker, utbyte av enstaka proteständer eller delar
av basmaterialet, återmontering och efterkontroll.

3 685

884

Reparation av implantatförankrad bro där omfattande
tandteknikerinsats krävs

�&tgärden innefattar reparation som medför att bron måste avmonteras
och skickas till tandtekniker, utbyte av samtliga proteständer eller delar
av basmaterialet, eventuellt utförande av metallbacking, lasersvetsning
alternativt lödning samt eventuell förstärkning, återmontering och ef-
terkontroll.

8 815

885

Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck

�&tgärden innefattar implantat, täckskruv och inläkningsdistans. �&tgär-
den kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av delimplantat
eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. �&tgärden kan
endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864, 867, 877, 882,
883, 884, 886, 887, 888 eller 891.

2 040

886

Distans inklusive centrumskruv, per styck

�&tgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av del-
implantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. �&t-
gärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864,
867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888 eller 891.

1 150

887

Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck

�&tgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av del-
implantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. �&t-
gärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864,
867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889 eller 891.

275

888

Fästskruv, per styck

�&tgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av del-
implantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. �&t-
gärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864,
867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889 eller 891.

155

background image

37

SFS 2008:193

900 Tandreglering

Samtliga åtgärder för tandreglering innefattar fotodokumentation, kefalome-
trisk mätning och analys, fullständig behandling, allt ortodontiskt material
av standardkaraktär, retentionsapparatur (fast eller avtagbar) samt besök för
kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv behandling
tills behandlingen anses avslutad. I åtgärderna ingår inte någon utvidgad di-
agnostik, såsom en fördjupad röntgenutredning, eller nödvändiga kirurgiska
ingrepp och extraktioner.

889

Centrumskruv, per styck

�&tgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av del-
implantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. �&t-
gärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864,
867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888 eller 891.

545

891

Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per
behandlingstillfälle

�&tgärden kan endast debiteras av specialist i protetik och kan enbart
debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. �&tgärden
kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

190

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

901

Tandreglering, en käke, enkel behandling

�&tgärden innefattar en enklare behandling där aktiv behandlingstid är
högst ett år.

12 805

902

Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling

�&tgärden innefattar en okomplicerad behandling där aktiv behand-
lingstid är ett till ett och ett halvt år.

16 770

903

Tandreglering, en käke, normal behandling

�&tgärden innefattar en normal behandling, ofta efter extraktioner av
två eller flera tänder och där aktiv behandlingstid är ett och ett halvt till
två år.

19 455

904

Tandreglering, en käke, komplicerad behandling

�&tgärden innefattar en komplicerad behandling, såsom efter extraktio-
ner av flera tänder eller framdragning av retinerade tänder, och där ak-
tiv behandlingstid är betydligt mer än två år. �&tgärden innefattar också
komplexa multidisciplinära svåranalyserade tandregleringsbehand-
lingar i samarbete mellan behandlare inom protetik/käkkirurgi/plastik-
kirurgi och ortodonti.

24 555

905

Tandreglering, två käkar, enkel behandling

�&tgärden innefattar en enklare behandling där aktiv behandlingstid är
högst ett år.

17 090

906

Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling

�&tgärden innefattar en okomplicerad behandling där aktiv behand-
lingstid är ett till ett och ett halvt år.

21 675

907

Tandreglering, två käkar, normal behandling

�&tgärden innefattar en normal behandling, ofta efter extraktioner av
två eller flera tänder och där aktiv behandlingstid är ett och ett halvt till
två år.

24 855

background image

38

SFS 2008:193

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

908

Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling

�&tgärden innefattar en komplicerad behandling, såsom efter extraktio-
ner av flera tänder eller framdragning av retinerade tänder, och där ak-
tiv behandlingstid är betydligt mer än två år. �&tgärden innefattar också
komplexa, multidisciplinära och svåranalyserade tandregleringsbe-
handlingar i samarbete mellan behandlare inom protetik/käkkirurgi/
plastikkirurgi och ortodonti.

30 830

990

Kompletteringsåtgärd för specialist i ortodonti, per
behandlingstillfälle

�&tgärden kan endast debiteras av specialist i ortodonti och kan enbart
debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. �&tgärden
kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

0