SFS 2008:194 Förordning om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen

080194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Socialstyrelsen får föra ett hälsodataregister enligt 1

§ lagen

(1998:543) om hälsodataregister i form av ett tandhälsoregister.

Personuppgiftsansvarig

2 §

Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

�ndamål för behandling av personuppgifter

3 §

Personuppgifter i tandhälsoregistret får behandlas för framställning av

statistik, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering inom tandvårds- och
tandhälsoområdet samt för forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som får behandlas

4 §

I tandhälsoregistret får behandlas personuppgifter om patienter som

undersökts eller behandlats inom tandvården. Behandlingen får avse uppgif-
ter om

1. personnummer, kön, diagnoser, undersöknings- eller behandlingsåtgär-

der, tandnummer och tandposition, datum då undersöknings- och behand-
lingsåtgärder slutfördes, vårdgivarens mottagning och organisationsnum-
mer,

2. antal kvarvarande tänder, antal intakta tänder,
3. folkbokföringsort, födelseland, medborgarskap, civilstånd, inflyttning

från och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar samt dödsda-
tum.

Uppgiftsskyldighet

5 §

I 3 kap. 3 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd finns bestäm-

melser om vårdgivares skyldighet att lämna uppgifter om patienters tand-
hälsa till Socialstyrelsen

och om utförd tandvård till Försäkringskassan.

SFS 2008:194

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:194

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Försäkringskassan ska lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till Socialsty-

relsen. Statistiska centralbyrån ska lämna de uppgifter som avses i 4 § 3 till
Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet

som avses i andra stycket ska fullgöras.

Information

6 §

Den information som Socialstyrelsen ska lämna de registrerade enligt

25 § första stycket c personuppgiftslagen (1998:204) ska omfatta

1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,
2. varifrån uppgifter hämtas in,
3. hur länge registret kommer att föras,
4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som

gäller för registret,

6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande

på medium för automatiserad behandling,

7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgifts-

lagen, samt

8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.
Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)