SFS 2008:195 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

080195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1991:1234) om
försöksverksamhet inom tandvården;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1991:1234) om försöksverksam-

het inom tandvården ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:195

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008