SFS 2008:197 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

080197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmå-

ner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

1

Rätten till fri tandvård omfattar tandvård som ges av en vårdgivare

vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd, om behovet av tandvård är akut. Under grundutbildningen
omfattar rätten till fri tandvård även sådan tandvård som är nödvändig för att
tandhälsan inte ska försämras eller för att tjänsten ska kunna fullgöras.

Den som ska fullgöra grundutbildning under sådana förhållanden att tand-

läkarbesök är förenade med särskilda svårigheter har även rätt att i anslut-
ning till inryckningen få fri tandvård.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. För tandvård som har på-

börjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1339.

SFS 2008:197

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008