SFS 2008:198 Förordning om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)

080198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338);

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ tandvårdsförordningen (1998:1338)

ska ha följande lydelse.

2 §

De oralkirurgiska åtgärder som omfattas av bestämmelserna om vård-

avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård är

� behandlingar av käkfrakturer,
� käkledskirurgi,
� rekonstruktiv och ortognat kirurgi,
� utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd,
� utredningar och behandlingar av smärttillstånd,
� övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och

medicinska resurser.

Om oralkirurgiska åtgärder som inte omfattas av första stycket finns be-

stämmelser i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

4 §

1

Behandling av tandvårdsrädsla och tandvård för den som är extremt

tandvårdsrädd omfattas av bestämmelserna om vårdavgifter som avser öp-
pen hälso- och sjukvård.

Som extremt tandvårdsrädd ska den anses som trots ett stort objektivt och

subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år avhållit sig från tandbe-
handling, bortsett från kortvariga, akuta ingrepp, och som vid utredning hos
både tandläkare och legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller
legitimerad psykiater bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla.

Dessa ersättningsregler gäller endast för behandling av den extrema tand-

vårdsrädslan och den tandvård som utförs under denna behandling. För tand-
vård i övrigt gäller bestämmelserna i lagen (2008:145) om statligt tandvårds-
stöd om inte vården omfattas av annan bestämmelse i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. För tandvård som påbör-

jats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1

Senaste lydelse 2003:621.

SFS 2008:198

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:198

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)