SFS 2008:199 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

080199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:766) om behandling av

personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha följande ly-
delse.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 14 § första stycket lagen (2003:763) om be-

handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får för
de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av de begränsningar
som anges i samma stycke samt i 10 och 11 §§ samma lag, i socialförsäk-
ringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kommit in i ett ärende
och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett ärende, som är nöd-
vändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt lagen (2008:145)

om statligt tandvårdsstöd eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen samt koder för de tandvårdsåtgärder som begäran avser,

13. åtgärdskoder enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårds-

stöd,

15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. För uppgifter i handlingar

i ärenden enligt förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa gäller äldre be-
stämmelser.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:818.

SFS 2008:199

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008