SFS 2008:1000 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

081000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handlägg-

ning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

4 §

1

Kammarkollegiet handlägger

1. anspråk på ersättning med stöd av
� 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,
� 51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
� 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
� 22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),
� 5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:000) om företagshypotek,
� 7 kap. 5 eller 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat,
� 8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, el-

ler

� 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas

på ett påstående om fel eller försummelse vid handläggning av eller beslut i
inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller
annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel,

2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 § och
3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en över-

enskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters
riskhantering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:147.

SFS 2008:1000

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008