SFS 2008:1001 Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

081001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:552) om
företagsinteckning;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2003:552) om före-

tagsinteckning samt 1, 15, 20, 23 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om företagshypotek

1 §

1

Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4

kap. 2

§ lagen

(2008:990) om företagshypotek.

15 §

Frågan om ansökan om företagsinteckning ska avslås enligt 4 kap.

11 § 2 lagen (2008:990) om företagshypotek får inskrivningsmyndigheten
bedöma på grundval av uppgifterna i förteckningen enligt 14 § första
stycket.

20 §

Akterna i inskrivningsärendena ska förvaras i datum- och nummer-

ordning. En sådan anteckning i en akt som avses i 4 kap. 5 § lagen
(2008:990) om företagshypotek ska bestyrkas av den som har gjort anteck-
ningen.

23 §

Underrättelser enligt 4 kap. 8 och 19 §§ lagen (2008:990) om före-

tagshypotek ska sändas till mottagaren i rekommenderat brev.

25 §

2

Inskrivningsbevis och företagsinteckningsbrev ska utfärdas på sär-

skilda blanketter. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om
blanketternas utformning.

Inteckningsbrev ska innehålla uppgift om
1. datum och nummer för inteckningsansökan,
2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens va-

luta,

3. person- eller organisationsnummer och namn eller firma, och
4. det beslut som ligger till grund för företagsinteckningsbrevets utfär-

dande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som intecknings-
ansökan hänför sig till.

1

Senaste lydelse 2004:360.

2

Senaste lydelse 2004:385.

SFS 2008:1001

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:1001

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Om ett nytt företagsinteckningsbrev utfärdas enligt 4 kap. 22 § lagen

(2008:990) om företagshypotek med anledning av rättelse, ska det anges i
det nya företagsinteckningsbrevet att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant
brev.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)