SFS 2008:1002 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

081002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Verksamhetsområde

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor

om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning
inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, un-
der och efter en olycka eller en kris.

Myndigheten ska
1. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och

vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åt-
gärder,

2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att före-

bygga och hantera olyckor och kriser,

3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och
5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens

ansvarsområde.

Förebyggande och förberedande arbete

2 §

Myndigheten ska i samverkan med myndigheter, kommuner, lands-

ting, organisationer och företag identifiera och analysera sådana sårbarheter,
hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. Myndighe-
ten ska vidare tillsammans med de ansvariga myndigheterna genomföra en
övergripande planering av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska vär-
dera, sammanställa och rapportera resultatet av arbetet till regeringen.

3 §

Myndigheten ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för området

skydd mot olyckor, samordna och utveckla verksamheten inom räddnings-
tjänsten och när det gäller olycks- och skadeförebyggande åtgärder.

Myndigheten ska samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det

gäller att motverka olycksfall som leder till personskador.

SFS 2008:1002

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1002

Myndigheten ska vidare verka för att förebyggande åtgärder mot natur-

olyckor vidtas.

4 §

Myndigheten ska utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga

och hantera oönskade händelser där farliga ämnen ingår. Myndigheten har, i
enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, ansvar för uppgif-
ter inom områdena brandfarliga och explosiva varor, transporter på land av
farligt gods, åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning.

5 §

Myndigheten ska se till att utbildning inom krisberedskapsområdet till-

handahålls. Myndigheten ska därtill genomföra övningar inom sitt ansvars-
område. Myndigheten ska vid behov stödja Regeringskansliet i utbildnings-
och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet.

Vidare ska myndigheten se till att ledningsmetoder, stödsystem och mate-

riel för räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls.

6 §

Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets infor-

mationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom
området. Myndigheten ska rapportera till regeringen om förhållanden på in-
formationssäkerhetsområdet som kan föranleda behov av åtgärder inom
olika nivåer och områden i samhället.

Samordning och stöd vid olyckor och kriser

7 §

Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband

med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen av berörda
myndigheters åtgärder vid en kris. Myndigheten ska se till att berörda aktö-
rer vid en kris får tillfälle att

1. samordna krishanteringsåtgärderna,
2. samordna information till allmänhet och media,
3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella för-

stärkningsresurser, och

4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om in-

formation och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag

och information i samband med allvarliga olyckor och kriser.

8 §

Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges internatio-

nella humanitära verksamhet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser
vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder. Myndigheten
ska även kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär minhantering,
stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad efter katastrofer.
Vidare ska myndigheten i samverkan med andra berörda myndigheter och
organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation då många svenska
medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett inledande skede
kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.

background image

3

SFS 2008:1002

Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket endast under

förutsättning att insatserna finansieras av annan än myndigheten. Myndighe-
ten ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Försvarsdeparte-
mentet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bi-
stånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida).

Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja internationella in-

satser inom civil konflikthantering.

9 §

Myndigheten ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara Sve-

riges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av rådets beslut
2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om inrättande av en ge-
menskapens civilskyddsmekanism

1

. Myndigheten ska ansvara för de uppgif-

ter som åligger Sverige och ska samordna det nationella arbetet med att
bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet.

I uppgiften som behörig myndighet ingår möjligheten att begära bistånd

från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för
rådets beslut. När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss ankommer det en-
ligt 12 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i
stället på Kustbevakningen att begära bistånd från och lämna bistånd till en
medlemsstat i Europeiska unionen.

Bistånd till sådant som inte är räddningstjänst får endast begäras under

förutsättning att biståndet finansieras av annan än Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap. Bistånd får endast lämnas under förutsättning att
den stat som har begärt biståndet garanterat myndigheten full kostnadstäck-
ning för dess insatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska
före beslut om att begära och lämna bistånd informera Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.

Uppföljning, utvärdering och lärande

10 §

Myndigheten ska såväl områdesvis som på en övergripande samhälls-

nivå följa upp och utvärdera krisberedskapen och bedöma om vidtagna åt-
gärder fått önskad effekt.

Myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av olycksutveck-

lingen och det säkerhetsarbete som är kopplat till denna.

11 §

Myndigheten ska se till att erfarenheter tas till vara från inträffade

olyckor och kriser. Till stöd för detta ska myndigheten tillhandahålla tvär-
sektoriella och samlade bilder och bedömningar samt utveckla kompetens
och metodik inom området som tillgodoser nationella, regionala och lokala
behov.

Forskning och utveckling

12 §

Myndigheten ska beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och

utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

1

EUT L 314, 1.12.2007, s. 9 (Celex 32007D0779).

background image

4

SFS 2008:1002

Civilt försvar

13 §

Myndigheten ska företräda det civila försvaret på central nivå i frågor

som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av sam-
hällets resurser om inte något annat följer av särskilda föreskrifter. Myndig-
heten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet.

Särskilda uppgifter

14 §

Myndigheten ska, förutom genom insatser som avses i 8 § första

stycket tredje meningen, på regeringens uppdrag kunna stödja personer med
hemvist i Sverige som drabbats av en allvarlig olycka eller katastrof utanför
Sverige. Myndigheten ska i det sammanhanget särskilt underlätta kontak-
terna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndighe-
ters, organisationers och övriga aktörers åtgärder, verka för samordning av
den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem
som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser.

15 §

Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer verka för att

skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap
och totalförsvar samt om säkerhetspolitik. Myndigheten ska vidare stärka
samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser genom samverkan med or-
ganisationer med uppgifter inom krisberedskapsområdet.

Myndigheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering.

16 §

Myndigheten ska införa, förvalta och utveckla radiokommunikations-

systemet för skydd och säkerhet (Rakel-systemet).

17 §

Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt artikel 56.3 i Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer

2

i fråga om det yrke som regleras i 3 kap.

10�12 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

18 §

Myndigheten ska samordna deltagande för de svenska myndigheter

som bedriver verksamhet inom ramen för den civila beredskapsdelen inom
Nato/Partnerskap för fred-samarbetet.

Myndighetsledning

19 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

20 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio

ledamöter.

2

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

background image

5

SFS 2008:1002

Särskilda organ

21 §

Inom myndigheten finns en nämnd som ska pröva de frågor om disci-

plinära åtgärder och avskiljande som regleras i förordningen (2003:477) om
utbildning i skydd mot olyckor.

Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som berörs,

en företrädare för de vid myndigheten anställda lärarna samt chefsjuristen.
De studerande har rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot.
Den ledamot som företräder lärarna ska utses och entledigas av den arbets-
tagarorganisation som är den största med hänsyn till antalet medlemmar
bland den personalkategorin. Ledamoten ska utses för två år. Den ledamot
som representerar de studerande ska utses för ett år.

Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när

ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav chefsjuristen ska vara en,
är närvarande.

Anställningar och uppdrag

22 §

Generaldirektören är myndighetschef.

23 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

24 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

25 §

Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

26 §

Radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-syste-

met) ska tillhandahållas mot avgift. Myndigheten beslutar om avgiftens stor-
lek för kommuner, landsting och kommersiella aktörer. Regeringen bestäm-
mer avgiften för statliga myndigheter.

27 §

Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt

stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting. Myndigheten
beslutar om avgifternas storlek.

28 §

Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningar som myndigheten be-

driver. Avgifter får inte tas ut för sådana utbildningar som anges i 1 § förord-
ningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor, utbildningar som an-
passats för deltidsanställda brandmän eller utbildning som ger behörighet att
vara räddningsledare enligt 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

background image

6

SFS 2008:1002

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

29 §

Myndigheten får, om verksamheten har anknytning till myndighetens

uppgifter, mot avgift tillhandahålla

1. internat- och restaurangtjänster,
2. konferenslokaler, och
3. boende för studerande inom myndighetens utbildningsverksamhet.
Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

30 §

Inkomsterna från avgifter enligt 26�29 §§ disponeras av myndighe-

ten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då följande förord-

ningar ska upphöra att gälla:

1. förordningen (2007:856) med instruktion för Krisberedskapsmyndighe-

ten,

2. förordningen (2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk,

och

3. förordningen (2007:1265) med instruktion för Styrelsen för psykolo-

giskt försvar.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)