SFS 2008:1003 krisberedskap och höjd beredskap

081003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:942) om krisbered-

skap och höjd beredskap

dels

att 21 § ska upphöra att gälla,

dels

att 8, 9, 11�13, 15 och 31�34 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, och närmast

före 30 a § en ny rubrik med följande lydelse.

8 §

För att främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd

beredskap ska planeringen för de myndigheter som anges i bilagan till denna
förordning bedrivas inom samverkansområden. Samverkansområdena anges
i bilagan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vid behov besluta att

även andra myndigheter ska ingå i eller stödja arbetet i samverkansområ-
dena.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i samverkan med de

myndigheter som ingår i samverkansområdena, utveckla formerna för arbe-
tet i områdena. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare år-
ligen lämna en redogörelse för och en bedömning av arbetet som bedrivits
inom områdena till Regeringskansliet. Redogörelsen och bedömningen ska
lämnas vid samma tidpunkt som årsredovisningen.

9 §

Varje myndighet ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisbe-

redskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och
risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan
försämra förmågan till verksamhet inom området.

Vid denna analys ska myndigheten särskilt beakta
1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en si-

tuation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att
uppstå,

2. situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra ak-

törer,

3. att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i samhällsviktig

verksamhet, och

4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens

ansvarsområde.

SFS 2008:1003

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1003

Myndigheten ska värdera och sammanställa resultatet av arbetet i en risk-

och sårbarhetsanalys. En redovisning baserad på analysen ska lämnas till
Regeringskansliet i samband med årsredovisningen, med kopia till Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, och innefatta myndighetens plane-
rade åtgärder samt bedömning av behov av ytterligare åtgärder. De myndig-
heter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 11 § ska dock
lämna sin redovisning vid den tidpunkt som regeringen bestämmer.

11 §

Myndigheterna som anges i bilagan till denna förordning, länsstyrel-

serna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar före-
skrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser
för att skapa förmåga att hantera en kris och för att förebygga sårbarheter
och motstå hot och risker.

Myndigheterna ska särskilt
1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myn-

dighet,

2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, landsting, sam-

manslutningar och näringsidkare som är berörda,

3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska Unionen och interna-

tionella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap,

4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan kun-

skapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser,

5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som

är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete,

6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokommu-

nikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, och

7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin öv-

ningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den övningsverksam-
het som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myndighe-
terna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsom-
råde.

12 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov till Re-

geringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka myndigheter som ska
ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inle-
dande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga
kriser.

13 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov till Re-

geringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka myndigheter som ska
ha förmåga att vid en kris, som berör myndigheternas egna ansvarsområden
eller medför behov av samverkan med annan myndighet, omgående kunna
upprätta en ledningsfunktion.

15 §

Varje myndighet ska efter förfrågan från Regeringskansliet eller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna den information som
behövs för samlade lägesbilder.

background image

3

SFS 2008:1003

Informationssäkerhet

30 a §

Varje myndighet ansvarar för att egna informationshanteringssys-

tem uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndig-
hetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Därvid ska beho-
vet av säkra ledningssystem särskilt beaktas.

31 §

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt,

Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut,
Fortifikationsverket, Totalförsvarets pliktverk, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap och Regeringskansliet ska ha säkra kryptografiska
funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar vilka övriga myn-

digheter som ska ha säkra kryptografiska funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar även vilka före-

tag som efter överenskommelse ska få tillgång till säkra kryptografiska
funktioner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därutöver
ingå avtal om tilldelning med kommuner och organisationer som har behov
av säkra kryptografiska funktioner.

32 §

Försvarsmakten svarar för att Försvarsmakten, Försvarets materiel-

verk, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets
Pliktverk och Fortifikationsverket tilldelas säkra kryptografiska funktioner.
Försvarets radioanstalt svarar för att övriga som enligt 31 § ska ha säkra
kryptografiska funktioner tilldelas sådana.

33 §

Myndigheter som tilldelats säkra kryptografiska funktioner ska under

normal kontorstid kunna ta emot och sända krypterade meddelanden.

När en situation av den omfattning som avses i 9 § andra stycket uppstår

och vid höjd beredskap ska myndigheterna kunna ta emot och sända krypte-
rade meddelanden även under icke kontorstid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller annars, efter samråd

med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, annan myndighet som
har behov av information, ska ingå överenskommelse med sådant företag,
sådan kommun eller organisation som tilldelats system med stöd av 31 §
tredje stycket om när krypterade meddelanden ska kunna tas emot och sän-
das.

34 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

9 § om risk- och sårbarhetsanalyser,

2. meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses i 30 a § med

beaktande av nationell och internationell standard, samt

3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

16�20 samt 33 §§, utom i fråga om Försvarets materielverk, Försvarets ra-
dioanstalt, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut och Fortifikationsverket.

background image

4

SFS 2008:1003

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

5

SFS 2008:1003

Bilaga

1

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har
särskilt ansvar inom områdena

1

Senaste lydelse 2008:468.

Samverkans-
områden

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom samverkans-
områdena

Myndighet
med ansvar
enligt 11 §

Myndighet
med ansvar
enligt 18 §

Teknisk infra-
struktur

Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Transporter

Banverket
Sjöfartsverket
Vägverket
Statens energimyndighet
Transportstyrelsen

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Farliga ämnen Kustbevakningen

Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska
anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tullverket

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Ekonomisk
säkerhet

Finansinspektionen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tullverket

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Geografiskt
områdes-
ansvar

Länsstyrelserna
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

x
x

x
x

Skydd, und-
sättning och
vård

Kustbevakningen
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Transportstyrelsen
Tullverket

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008