SFS 2008:1004 Förordning om ändring i förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

081004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:637) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:637) om kommu-

ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap

dels

att 3, 7, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det ska införas en ny paragraf, 12 §, och närmast före 12 § en ny

rubrik med följande lydelse.

3 §

Varje landsting ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap underrättade om vilka förberedelser som vidtagits
inför extraordinära händelser i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 §
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vid extraordinära händelser ska landstingen lämna lägesrapporter och in-

formation om händelseutvecklingen till Socialstyrelsen och länsstyrelsen i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen (2006:544) om kommu-
ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.

7 §

Varje landsting ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap underrättade om de beredskapsförberedelser som
vidtagits och om de övriga förhållanden som har betydelse för det civila för-
svaret inom landstingets ansvarsområde.

Vid höjd beredskap ska landstinget hålla Socialstyrelsen, Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen underrättade om bered-
skapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila för-
svaret inom landstingets ansvarsområde.

10 §

Den ersättning som kommunerna får enligt 5

kap. 1

§ lagen

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap bestäms och betalas ut av Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap inom ramen för vad regeringen
årligen beslutar.

SFS 2008:1004

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1004

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Länsstyrelsen kan föreslå att del av ersättningen ska reduceras eller falla

bort för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter. Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap får besluta att så ska ske.

11 §

Den ersättning som landstingen får enligt 5 kap. 1 § lagen (2006:544)

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och höjd beredskap bestäms och betalas ut av Socialstyrelsen,
för verksamheter inom Socialstyrelsens ansvarsområde, inom ramen för vad
regeringen beslutar. För övrig verksamhet bestämmer Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap om ersättningen och betalar ut den inom ramen för
vad regeringen beslutar.

Bemyndigande

12 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare

föreskrifter om sådana risk- och sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. 1 § la-
gen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)