SFS 2008:1005 Förordning om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

081005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:517) om
beredskapsersättning, beredskapslån och
beredskapsgaranti;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2�5, 7, 11, 11 c, 15 och 30�32 §§ förordningen

(1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

1

ska ha följande lydelse.

2 §

2

�renden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap.

�renden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den

myndighet som kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier gäller vad som
föreskrivs om kreditgarantier i garantiförordningen (1997:1006).

3 §

3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksgäldskontoret

ska vid sina respektive prövningar särskilt överväga om andra åtgärder i
syfte att upprätthålla eller stärka försörjningsberedskapen är mer ändamåls-
enliga än beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti.

4 §

4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska med eget yttrande

hänskjuta beredskapsersättnings- eller beredskapslåneärenden till regering-
ens prövning om myndigheten finner att ärendet är av sådan vikt att re-
geringen bör avgöra det.

5 §

5

Beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti får läm-

nas till den som i syfte att upprätthålla eller stärka landets försörjningsbered-
skap åtar sig gentemot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (be-
redskapsåtagande) att

1. upprätthålla viss produktionskapacitet eller produktion,
2. utveckla ersättningsprodukter,
3. förbereda viss alternativ produktion,
4. beredskapslagra vissa varor eller
5. vidta annan åtgärd som regeringen har godkänt.

1

Förordningen omtryckt 1996:30.

2

Senaste lydelse 2002:492.

3

Senaste lydelse 2002:492.

4

Senaste lydelse 2002:492.

5

Senaste lydelse 2002:492.

SFS 2008:1005

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1005

7 §

6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sträva efter att för-

sörjningsberedskapen långsiktigt ska kunna tryggas. I detta syfte får avtal
om beredskapsåtagande innehålla bestämmelser om skyldighet för mottaga-
ren av beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti att inves-
tera i maskiner och anläggningar eller att förbättra sin organisation eller
vidta andra åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fin-
ner lämpliga.

11 §

7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska se till att den

som fått beredskapsersättning eller beredskapslån i avtal åläggs,

1. att för varje avtalsår med bestyrkande av auktoriserad revisor intyga om

avtalade beredskapsåtaganden uppfyllts eller ej,

2. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

innan beslut fattas om överlåtelse av betydande del av anläggningstillgångar,
licenser, patent eller andra liknande tillgångar i verksamheten, eller om ned-
läggning av väsentlig del av verksamheten eller om någon annan åtgärd av
motsvarande betydelse för möjligheten att fullfölja åtaganden enligt 5 och
7 §§,

3. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

innan väsentlig ändring sker i äganderätten till den rörelse som omfattas av
åtaganden enligt 5 och 7 §§ samt

4. att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den som

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utser tillfälle att granska
verksamheten och därvid lämna de uppgifter om verksamheten som behövs.

11 c §

8

Nedskrivning av i förskott utbetald beredskapsersättning ska ske i

den takt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

15 §

9

Amortering av beredskapslån ska ske i den takt som Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

30 §

10

Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer ska

bevaka statens rätt rörande beredskapsgarantier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bevaka statens rätt rö-

rande beredskapsersättning eller beredskapslån enligt denna förordning.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därvid anta ackordsför-
slag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk. �renden som avser större
belopp eller som har principiell betydelse ska dock hänskjutas till regering-
ens prövning.

31 §

11

Beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt

denna förordning får inte överklagas.

6

Senaste lydelse 2002:492.

7

Senaste lydelse 2002:492.

8

Senaste lydelse 2002:492.

9

Senaste lydelse 2002:492.

10

Senaste lydelse 2002:492.

11

Senaste lydelse 2002:492.

background image

3

SFS 2008:1005

32 §

12

Föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrifter om lånegaran-
tier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskonto-
ret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

12

Senaste lydelse 2002:492.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008