SFS 2008:1006 Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

081006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3�10, 10 a, 10 b, 12, 14, 20�23, 26, 27, 29, 32,

37�43 och 45 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva
varor

1

ska ha följande lydelse.

3 §

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om yt-

terligare undantag från tillämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga
och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i
fråga om vissa brandfarliga eller explosiva varor eller i fråga om viss hante-
ring eller import.

4 §

3

Försvarsmakten får för sin egen verksamhet, efter samråd med Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap, föreskriva om undantag från till-
lämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Undantagen får gälla en-
dast vid fältmässig övning, under höjd beredskap och när det finns skäl av
synnerlig betydelse för landets säkerhet.

5 §

4

Till brandfarliga varor hänförs

1. brandfarliga gaser,
2. brandfarliga vätskor,
3. de brandreaktiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap anger eller som är hänförliga till de klasser som myndigheten föreskri-
ver.

Om en brandfarlig vara innehåller ett explosivämne ska såvitt gäller till-

stånd och tillsyn de bestämmelser i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen till-
lämpas som gäller för explosiva varor.

Om en brandreaktiv vara har explosiva egenskaper men inte innehåller ett

explosivämne får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriva
att bestämmelserna om explosiva varor i lagen (1988:868) om brandfarliga
och explosiva varor och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

1

Förordningen omtryckt 1995:1039.

2

Senaste lydelse 2001:695.

3

Senaste lydelse 2001:695.

4

Senaste lydelse 2002:680.

SFS 2008:1006

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1006

ska tillämpas. Detta gäller dock inte de bestämmelser som rör tillstånd och
tillsyn.

6 §

5

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av

20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.

Med brandfarliga vätskor avses
1. de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100°C,
2. de blandningar innehållande brandfarliga vätskor enligt 1 som Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap anger.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om hur flampunkten ska bestämmas. Brandfarliga vätskor klassificeras en-
ligt de närmare föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap meddelar.

7 §

6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta och ge ut

en förteckning över brandfarliga varor. Förteckningen ska innehålla de upp-
gifter om varorna som behövs från brand- och explosionssynpunkt. I fråga
om brandfarliga gaser och brandfarliga vätskor behöver förteckningen en-
dast innehålla de vanligen förekommande varorna.

8 §

7

Till explosiva varor hänförs varor som består av eller innehåller

explosivämnen.

Med explosivämnen avses fasta eller flytande ämnen eller blandningar av

sådana ämnen som kan bringas till snabb kemisk reaktion, varvid energi fri-
görs i form av tryckvolymarbete eller värme.

Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska

ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål.

Explosiva varor klassificeras enligt de närmare föreskrifter som Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap meddelar. Bestämmelser om vilka
explosiva varor som utgör krigsmateriel finns i förordningen (1992:1303)
om krigsmateriel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar beslut om ett

ämne är att anse som explosivämne.

9 §

8

Explosiva varor får hanteras eller importeras endast av den som fyllt

18 år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om undan-

tag från åldersgränsen för

1. sådana fyrverkeripjäser som är anpassade för inomhusbruk, och
2. andra explosiva varor än fyrverkeripjäser om det finns anledning med

hänsyn till användningsområdet.

10 §

9

För att en explosiv vara ska få hanteras eller importeras, krävs att den

är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller har gått
igenom någon annan form av bedömning av överensstämmelse som ska

5

Senaste lydelse 2005:353.

6

Senaste lydelse 2001:695.

7

Senaste lydelse 2001:695.

8

Senaste lydelse 2001:696.

9

Senaste lydelse 2001:695.

background image

3

SFS 2008:1006

godtas enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-
avtalet).

För att en fyrverkeripjäs ska få godkännas av Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap krävs att den

1. har annat huvudsakligt syfte än att avge knall, eller
2. är anpassad för inomhusbruk.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om undan-

tag från kraven.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta en förteck-

ning över godkända explosiva varor och över varor som införts till landet ef-
ter sådan bedömning av överensstämmelse som avses i första stycket.

10 a §

10

Bestämmelsen i 10 a § första stycket lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som

1. i små mängder behövs enbart för
a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen,
b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling och provning av

utrustning för detektering av sprängämnen, eller

c) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmeto-

der eller rättsvetenskapliga ändamål,

2. hanteras av tillsynsmyndigheterna i samband med deras tillsyn över

dessa, eller

3. utgör beståndsdel i godkända militära anordningar som innehas av För-

svarsmakten eller polisen den 1 januari 2007 eller som tillverkas inom tre år
därefter.

För att få utnyttja undantagen i första stycket 1 krävs tillstånd från Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap.

10 b §

11

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela när-

mare föreskrifter om vad som ska avses med plastiska sprängämnen enligt
10 a § lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt om hur
märkningen av sådana sprängämnen ska ske.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter samråd med För-

svarsmakten, meddela närmare föreskrifter om vad som ska avses med god-
kända militära anordningar i 10 a § 3.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap beakta vad som följer av internationella överenskommelser
om märkning av plastiska sprängämnen som Sverige har åtagit sig att följa.

12 §

12

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska återkalla ett

godkännande av en explosiv vara om ändrade förhållanden föranleder att va-
ran inte längre bör vara godkänd.

14 §

13

Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras yrkesmässigt ska,

om inte tillsynsmyndigheten medger annat, anslag finnas, som upplyser om
brand- och explosionsriskerna (varningsanslag). Myndigheten för samhälls-

10

Senaste lydelse 2007:65.

11

Senaste lydelse 2007:65.

12

Senaste lydelse 2001:695.

13

Senaste lydelse 2001:695.

background image

4

SFS 2008:1006

skydd och beredskap får meddela föreskrifter om att sådana anslag ska fin-
nas även på platser, där hanteringen inte är yrkesmässig.

20 §

14

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och den eller de

kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten behöver inte ha till-
stånd till hantering av brandfarliga varor. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap och polismyndigheten behöver inte ha tillstånd till hantering
av explosiva varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket behö-

ver ha tillstånd endast för

1. tillverkning av explosiva varor,
2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med

tillverkning,

3. förvaring av explosiva varor på fasta platser,
4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.
Tillstånd behövs inte för hantering av brandfarliga varor som avser trans-

port i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt lagen
(1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2000:599).

21 §

15

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får medge att kravet

på tillstånd till hantering ersätts med en anmälan till tillsynsmyndigheten
eller med annat särskilt krav.

22 §

16

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor om

tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Försvarsmakten, Försva-
rets materielverk och Fortifikationsverket.

Frågor om tillstånd till yrkesmässig hantering och hantering i större

mängd av brandfarliga varor i övriga fall prövas av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i den kom-
mun där hanteringen ska bedrivas.

23 §

17

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor om

tillstånd till

1. tillverkning, bearbetning, behandling, förstöring, underhåll och återvin-

ning av explosiva varor,

2. annan hantering eller import av explosiva varor, som sker i anslutning

till sådan hantering som nämns i 1,

3. överföring, och
4. sådan hantering av explosiva varor som nämns i 20 § andra stycket

inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

Frågor om tillstånd till hantering eller import av explosiva varor i övriga

fall prövas av polismyndigheten i det distrikt där verksamheten ska bedrivas.
Gäller frågan förvaring i flyttbart förråd och ska förvaringen ske i fler än ett
distrikt, ska frågan prövas av polismyndigheten i det distrikt där sökanden är
bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

14

Senaste lydelse 2004:711.

15

Senaste lydelse 2001:695.

16

Senaste lydelse 2001:695.

17

Senaste lydelse 2001:695.

background image

5

SFS 2008:1006

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva att enklare

ärenden enligt första stycket 1�3, ska prövas av polismyndigheten enligt
andra stycket.

26 §

18

Innan en sådan nämnd som avses i 22 § meddelar ett tillstånd eller

ger ett förhandsbesked, ska nämnden, om inte omständigheterna i ärendet
gör det onödigt, samråda med

1. den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten,
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
3. de andra kommunala eller statliga myndigheter vilkas verksamhetsom-

råde berörs av ärendet.

27 §

19

Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller polis-

myndigheten meddelar tillstånd till hantering eller ger förhandsbesked ska
de, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med varan-
dra och med

1. en sådan nämnd som avses i 22 §,
2. den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten,
3. de andra kommunala och statliga myndigheter vilkas verksamhetsom-

råde berörs av ärendet.

29 §

20

Villkor som tillståndsmyndigheter anger får avvika från de före-

skrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har meddelat,
om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medger det.

32 §

21

För att förenklade förfaranden som avses i 4 kap. 2 § tullagen

(2000:1281) ska få användas beträffande explosiva varor av någon annan än
den som har tillstånd att importera varorna, krävs medgivande av Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap.

Försäljning av explosiva varor enligt 4 § lagen (1973:980) om transport,

förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. får ske endast till
den som har tillstånd att inneha varorna. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap bestämmer vad som ska göras med explosiva varor som inte
kan säljas.

37 §

22

En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften samt ha goda kun-

skaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet
som importen eller hanteringen ingår i. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap får föreskriva om särskilda krav på kompetens hos föreståndare.

Föreståndaren ansvarar för att importen eller hanteringen bedrivs enligt

gällande föreskrifter och villkor. En tillståndshavare ska se till att förestån-
dare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska
kunna fullgöra detta ansvar.

18

Senaste lydelse 2001:695.

19

Senaste lydelse 2001:695.

20

Senaste lydelse 2001:695.

21

Senaste lydelse 2001:695.

22

Senaste lydelse 2001:695.

background image

6

SFS 2008:1006

37 a §

23

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den lokala

tillsynen över myndighetens hantering och import av brandfarliga och ex-
plosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den lokala tillsy-

nen över hanteringen och importen av brandfarliga och explosiva varor vid
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Försvars-
makten får i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i
stället för myndigheten utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets
materielverks och Fortifikationsverkets hantering och import av sådana
varor.

38 §

24

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-

skrifter om hur tillsynen ska organiseras.

39 §

25

En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning

av prov ska i den utsträckning och i den ordning som Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap föreskriver ersättas av den vars verksamhet prov-
tagningen och undersökningen avser.

40 §

26

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-

skrifter om avgifter för sin verksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfar-
liga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av la-
gen. Avgifterna får tas ut av dem som här i landet tillverkar eller hit importe-
rar brandfarliga eller explosiva varor eller som projekterar eller uppför an-
läggningar för sådana varor.

Avgifterna får tas ut preliminärt.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får sätta ned sådana avgif-

ter om det finns särskilda skäl.

41 §

27

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterli-

gare föreskrifter som avses i 6�11 §§ lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor samt besluta om förbud enligt 12 § samma lag.

42 §

28

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hantering av brandfar-

liga och explosiva varor inom sitt eget, Försvarets materielverks och Fortifi-
kationsverkets område.

Sådana föreskrifter ska utfärdas i samråd med Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap.

43 §

29

Försvarsmakten och Försvarets materielverk ska, var och en inom

sitt område, i varje särskilt fall samråda med Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap innan beslut fattas om transport som sker under led-
ning av militärt befäl eller annan person som förordnats av Försvarsmakten

23

Senaste lydelse 2001:743.

24

Senaste lydelse 2001:695.

25

Senaste lydelse 2001:695.

26

Senaste lydelse 2001:695.

27

Senaste lydelse 2001:695.

28

Senaste lydelse 2001:695.

29

Senaste lydelse 2001:695.

background image

7

SFS 2008:1006

respektive Försvarets materielverk om transporten avser sådana explosiva
varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.

45 §

30

Har en innehavare av tillstånd enligt lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor dömts för brott mot bestämmelserna i lagen eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska åklagaren snarast
underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om någon annan
myndighet har meddelat tillståndet, ska även denna myndighet underrättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

30

Senaste lydelse 2001:695.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008