SFS 2008:1007 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

081007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 7, 14, 18, 18 a, 20, 22 och 31 a §§ totalförsva-

rets folkrättsförordning (1990:12) ska ha följande lydelse.

7 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter för verkställigheten av bestämmelserna i 6 § om civilförsvarspersonal.

14 §

1

Försvarsmakten får efter samråd med Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap meddela föreskrifter för verkställigheten av bestäm-
melserna i 13 § om civila åtföljande stridskrafterna.

18 §

2

Försvarsmakten samt Rikspolisstyrelsen, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, Socialstyrelsen, Tullverket och Statens jordbruksverk
ska under fredstid meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser som
behövs inom respektive verksamhetsområde för att personalen ska kunna
förses med identitetskort och kännetecken enligt 17 §.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna förberedel-

serna inom totalförsvarets civila del.

Försvarsmakten ska efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser i övrigt
som behövs för att den personal som anges i 13 § vid behov ska kunna förses
med identitetskort som utvisar den folkrättsliga ställningen.

18 a §

3

Riksantikvarieämbetet ska efter samråd med Försvarsmakten och

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under fredstid meddela de
föreskrifter och vidta de förberedelser som behövs för att de personer som
avses i artikel 17 punkt 2 b) och c) i 1954 års Haagkonvention ska kunna för-
ses med kännetecken och identitetskort enligt artikel 21 punkt 1 och 2 i till-
lämpningsföreskrifterna till nämnda konvention.

20 §

4

Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar enligt 18 §

förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska se till att

1

Senaste lydelse 2002:497.

2

Senaste lydelse 2002:497.

3

Senaste lydelse 2002:497.

4

Senaste lydelse 2006:956.

SFS 2008:1007

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1007

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

personalen inom verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning och
information om folkrättens regler i krig och under neutralitet. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap ska samordna utbildningen inom totalför-
svarets civila del.

22 §

5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska under fredstid

vidta de förberedelser som behövs för att utmärka sådana anläggningar som
under höjd beredskap ska användas för befolkningsskydd och räddnings-
tjänst med det internationella kännetecknet för civilförsvar.

Förrådsbyggnader, skyddsrum och den materiel som den kommunala or-

ganisationen för räddningstjänst ska använda under höjd beredskap får ut-
märkas redan i fred.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med För-

svarsmakten meddela föreskrifter för utmärkningen.

31 a §

6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de fö-

reskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 31 § om
folkrättsliga rådgivare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2003:796.

6

Senaste lydelse 2002:497.