SFS 2008:1008 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

081008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:243) om
undanförsel och förstöring;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 9, 12 och 18�20 §§ förordningen (1993:243)

om undanförsel och förstöring ska ha följande lydelse.

2 §

1

Varje myndighet som har ett ansvar enligt 18 § förordningen

(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska planlägga undanförsel
av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhets-
område.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorrepara-

tionstjänsten.

Följande myndigheter ska planlägga undanförseln av arkivhandlingar,

böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål var och en inom sitt
ansvarsområde: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungliga
biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmu-
seum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Statens musik-
samlingar, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens sjö-
historiska museer samt Arkitekturmuseet. Myndigheterna ska vid planlägg-
ningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planlägg-

ningen av undanförsel.

9 §

2

Varje myndighet som har ett ansvar enligt 18 § förordningen

(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska planlägga förstöring
av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhets-
område. Försvarsmakten ska dock efter hörande av berörda myndigheter
planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för
transportområdet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planlägg-

ningen utom såvitt avser sådan egendom för vilken Försvarsmakten har
planläggningsansvaret.

1

Senaste lydelse 2006:958.

2

Senaste lydelse 2006:958.

SFS 2008:1008

Utkom från trycket
den 5 december 2008

2

SFS 2008:1002�1074

background image

2

SFS 2008:1008

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

12 §

3

Beslut om förstöring meddelas i fråga om fasta installationer som

huvudsakligen används för transportområdet av Försvarsmakten. Beslut om
förstöring i övrigt meddelas av länsstyrelsen inom det egna länet.

Beslut om förstöring ska, om det är möjligt, fattas efter hörande av be-

rörda myndigheter. Beslut om förstöring som kan få allvarliga följder för
stora delar av landet ska fattas efter hörande av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap.

Ett beslut om förstöring får inte omfatta medicintekniska produkter eller

läkemedel.

18 §

4

Försvarsmakten får efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap meddela föreskrifter om planläggning av förstöring av fasta
installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av be-

rörda myndigheter meddela föreskrifter om planläggning av undanförsel och
av förstöring i andra fall än som sägs i första stycket.

19 §

5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av

Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för
verkställigheten av beslut om undanförsel.

20 §

6

Försvarsmakten får efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för
verkställigheten av beslut om förstöring av fasta installationer som huvud-
sakligen används för transportområdet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av För-

svarsmakten och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för verk-
ställigheten av beslut om förstöring i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2002:500.

4

Senaste lydelse 2002:500.

5

Senaste lydelse 2002:500.

6

Senaste lydelse 2002:500.