SFS 2008:1009 Förordning om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

081009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd
för landskapsinformation;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 7 och 12 §§ förordningen (1993:1745) om

skydd för landskapsinformation ska ha följande lydelse.

7 §

1

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ska lämna de upplysningar till Lantmäteriet som Lantmäteriet behöver för
att kunna bedöma om en databas kommer att innehålla sådana uppgifter som
kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar eller om undantag kan be-
viljas från kravet på tillstånd enligt 6 §. Om den databas för vilken tillstånd
söks ska innehålla landskapsinformation om Sveriges sjöterritorium, ska
även Sjöfartsverket lämna sådana upplysningar till Lantmäteriet.

12 §

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna Försvars-

makten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket de upplysningar som dessa behöver
för att kunna bedöma om spridningen av landskapsinformationen kan antas
medföra skada för Sveriges totalförsvar eller om undantag enligt 11 § kan
beviljas från kravet på tillstånd. Sådana upplysningar ska också lämnas av
Försvarsmakten till Lantmäteriet och Sjöfartsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:698.

2

Senaste lydelse 2008:698.

SFS 2008:1009

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008