SFS 2008:1010 Förordning om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

081010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner
till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4, 7 och 8 §§ förordningen (1994:522) om för-

måner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning ska ha följande ly-
delse.

4 §

1

En instruktör som inte omfattas av bestämmelserna i 3 § får under

medverkan enligt 2 § ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för särskilda
kostnader med högst det belopp som motsvarar sådan dagpenning som en to-
talförsvarspliktig får enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga.

Om det finns särskilda skäl, får utöver vad som följer av första stycket, er-

sättning betalas till instruktörer enligt föreskrifter som meddelas, av För-
svarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt.

7 §

2

Den berörda frivilliga försvarsorganisationen betalar kostnaderna för

instruktörer utom kostnader enligt 3 §.

Arvoden som avses i 2 och 5 §§ bestäms, av Försvarsmakten i fråga om

verksamheten inom det militära försvaret och i övrigt av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Innan Försvarsmakten eller Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap meddelar ett sådant beslut ska de samråda
med varandra.

8 §

3

De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning

får meddelas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av
Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Senaste lydelse 2002:502.

2

Senaste lydelse 2002:502.

3

Senaste lydelse 2002:502.

SFS 2008:1010

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1010

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)