SFS 2008:1011 Förordning om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

081011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner
till frivilliga;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 15�17 §§ förordningen (1994:523) om förmå-

ner till frivilliga ska ha följande lydelse.

15 §

1

Föreskrifterna i 11 kap. 1�3 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § 1 förord-

ningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska tillämpas under
höjd beredskap i fråga om dagpenning. Underlag till Försäkringskassan en-
ligt 11 kap. 2 § ska dock lämnas av Försvarsmakten i fråga om det militära
försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Vid
tillämpningen av 13 kap. 1 § 1 ska Försäkringskassan även höra Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap.

16 §

2

Beslut som avses i 3, 4, 7 och 8 §§ ska meddelas, i fråga om verk-

samheten inom det militära försvaret, av Försvarsmakten och i övrigt av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Innan Försvarsmakten eller
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar ett sådant beslut
ska de samråda med varandra.

17 §

3

De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning

får meddelas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av
Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:966.

2

Senaste lydelse 2002:503.

3

Senaste lydelse 2002:503.

SFS 2008:1011

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008