SFS 2008:1012 Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

081012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 5, 7 och 8 §§ förordningen (1994:524) om fri-

villig försvarsverksamhet ska ha följande lydelse.

5 §

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten

ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organi-
sationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra be-

rörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom
totalförsvaret.

7 §

2

Föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning får ut-

färdas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av För-
svarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt.

8 §

3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvarsmaktens

beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:712.

2

Senaste lydelse 2002:504.

3

Senaste lydelse 2002:712.

SFS 2008:1012

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008