SFS 2008:1013 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

081013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 12 § och 13 kap. 1 § förordningen

(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

11 kap.

12 §

1

Annan förmån än dagpenning, familjebidrag, ekonomiskt stöd i form

av bidrag och grupplivförsäkring beslutas och betalas ut av den myndighet,
den kommun eller det landsting där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en före-

ning, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska dock den
utbildningsansvariga myndigheten besluta om och betala ut sådana förmå-
ner. Myndigheten får dock överlämna rätten att besluta om och betala ut för-
månerna till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund

eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap besluta om och betala ut förmånerna. Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap får överlämna rätten att besluta om och
betala ut förmånerna till de trossamfund och organisatoriska delar av sådana
samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

13 kap.

1 §

2

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 8

kap. lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och denna förordning meddelas i fråga
om

1. bestämmande och utbetalning av dagpenning och familjebidrag av För-

säkringskassan efter hörande av Totalförsvarets pliktverk, Försvarsmakten
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

2. hälso- och sjukvård samt tandvård av Totalförsvarets pliktverk efter hö-

rande av Socialstyrelsen, Försvarsmakten och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap,

1

Senaste lydelse 2002:509.

2

Senaste lydelse 2004:967.

SFS 2008:1013

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1013

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. bestämmande och utbetalning av dagersättning, utbildningspremie,

högskoleprov, resor, förplägnad, inkvartering, beklädnadsersättning, ekono-
miskt stöd, begravningshjälp och statlig riskgaranti, av Totalförsvarets plikt-
verk efter hörande av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap samt i fråga om rehabilitering även efter hörande av Försäk-
ringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)