SFS 2008:1014 Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

081014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:241) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 5, 17, 20 och 23 §§,

samt 3 kap. 4 och 10 §§ förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

Det ska finnas befattningar för auditörer till det antal som Försvars-

makten beslutar för den egna myndigheten och till det antal som Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap beslutar för det civila försvaret.

En auditör som inte ska tjänstgöra med totalförsvarsplikt ska förordnas

tills vidare, dock längst sex år. De auditörer som ska tjänstgöra i Försvars-
makten ska förordnas av denna och de auditörer som ska tjänstgöra i det
civila försvaret ska förordnas av Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.

4 §

2

Föreskrifter om arvoden och ledighet för auditörer meddelas av För-

svarsmakten för dem som ska tjänstgöra där och i övrigt av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. I dessa frågor ska Försvarsmakten och Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap samråda.

2 kap.

1 §

3

Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan prövas av Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap i fråga om dem som tjänstgör eller har
tjänstgjort hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett regist-
rerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller hos en an-
nan enskild.

Av 19�22 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret,

m.m. framgår var frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan beträffande
övriga disciplinansvariga ska prövas.

1

Senaste lydelse 2002:510.

2

Senaste lydelse 2002:510.

3

Senaste lydelse 1999:983.

SFS 2008:1014

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1014

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5 §

4

�&talsanmälan ska ges in till den åklagarkammare inom vars distrikt

den disciplinansvarige tjänstgör.

Formulär till åtalsanmälan fastställs av Försvarsmakten efter hörande av

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

17 §

5

Formulär till protokoll över förhör fastställs av Försvarsmakten efter

hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

20 §

6

Formulär till beslut i ett disciplinärende fastställs av Försvarsmakten

efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

23 §

7

Formulär till registerkort i disciplinärenden fastställs av Försvars-

makten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3 kap.

4 §

8

Den som beslutar om verkställighet av beslut om extratjänst ska

skriftligen ge besked om verkställighetstiden till den disciplinansvarige och
till den som ska kontrollera verkställigheten.

Formulär till sådant skriftligt besked som anges i första stycket fastställs

av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap.

10 §

9

De formulär som behövs för verkställigheten av beslut om löne-

avdrag fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Skatteverket och Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2004:1287.

5

Senaste lydelse 2002:510.

6

Senaste lydelse 2002:510.

7

Senaste lydelse 2002:510.

8

Senaste lydelse 2002:510.

9

Senaste lydelse 2003:979.