SFS 2008:1015 Förordning om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

081015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet
och fritid för totalförsvarspliktiga under
tjänstgöring;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 22, 26 och 28�30 §§ förordningen (1995:649)

om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring ska ha föl-
jande lydelse.

22 §

1

Beslut om tjänstledighet och permission för totalförsvarspliktiga

som fullgör civilplikt i det civila försvaret fattas av den myndighet, den
kommun eller det landsting där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en fören-

ing, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat tros-
samfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbild-
ningsansvariga myndigheten besluta om tjänstledighet och permission.
Myndigheten får överlämna rätten att besluta om ledighet till de enskilda hos
vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund

eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap besluta om tjänstledighet och permission. Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap får överlämna rätten att besluta
om ledighet till de trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund
hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

26 §

2

Beslut i ärenden som avses i 25 § fattas av den myndighet, den kom-

mun eller det landsting där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

I fråga om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening,

en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossam-
fund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbildningsan-
svariga myndigheten besluta.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund

eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap besluta.

1

Senaste lydelse 2002:511.

2

Senaste lydelse 2002:511.

SFS 2008:1015

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1015

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

28 §

3

En totalförsvarspliktig ska i den mån det kan ske under tjänstgö-

ringen ges tillfälle till social, kulturell och andlig verksamhet. Beslut i dessa
frågor fattas av den myndighet, den kommun eller det landsting där den to-
talförsvarspliktige tjänstgör. Om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett
registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska
dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta. För en totalförsvars-
pliktig som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk
del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap besluta.

29 §

4

En totalförsvarspliktig som fullgör civilplikt i det civila försvaret och

som fått avslag på en ansökan om permission eller tjänstledighet får begära
omprövning av beslutet. Om beslutet har fattats av ett bolag, en förening, en
samfällighet, en stiftelse eller av en annan enskild än ett registrerat trossam-
fund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska omprövning begä-
ras hos den utbildningsansvariga myndigheten. För en totalförsvarspliktig
som fullgör civilplikt hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk
del av ett sådant samfund ska omprövning begäras hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Omprövningsbeslutet får inte överklagas.

Beslut enligt 28 § som fattats av någon annan än Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap får överklagas till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut i
ärenden enligt 28 § får inte överklagas.

30 §

5

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning

meddelas av

� Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap i fråga om totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civil-
plikt i Försvarsmakten, och

� Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av För-

svarsmakten i fråga om totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det ci-
vila försvaret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2002:511.

4

Senaste lydelse 2002:511.

5

Senaste lydelse 2002:511.