SFS 2008:1016 Förordning om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

081016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:808) om
medinflytande för totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 7, 10, 11, 20, 23, 28, 31, 36 och 37 §§ förord-

ningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga ska ha föl-
jande lydelse.

7 §

1

De totalförsvarspliktiga vid en pluton eller vid ett annat verksamhets-

ställe där minst tio totalförsvarspliktiga tjänstgör, eller avseende totalför-
svarspliktiga som fullgör civilplikt till ett mindre antal som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap bestämmer, får välja en förtroendeman med
uppgift att föra deras talan hos chefen.

10 §

2

Vid varje förband, skola eller annat verksamhetsställe där minst 50

totalförsvarspliktiga tjänstgör, eller avseende totalförsvarspliktiga som full-
gör civilplikt till ett mindre antal som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap bestämmer, ska det finnas en nämnd. I denna ska valda företrä-
dare för de totalförsvarspliktiga samt företrädare för verksamhetsstället ingå.

11 §

3

Vid tillämpningen av denna förordning ska med verksamhetsställe i

stället avses

1. den utbildningsansvariga myndigheten när det gäller totalförsvarsplik-

tiga som tjänstgör

a) i ett bolag,
b) i en förening,
c) i en samfällighet, eller
d) hos en annan enskild än som avses i 2,
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när det gäller totalför-

svarspliktiga som tjänstgör i ett registrerat trossamfund eller en organisato-
risk del av ett sådant samfund.

20 §

4

För totalförsvarspliktiga ska det varje år anordnas en kongress för

dem som fullgör värnplikt (värnpliktskongress) och högst två kongresser för

1

Senaste lydelse 2003:803.

2

Senaste lydelse 2003:803.

3

Senaste lydelse 2002:512.

4

Senaste lydelse 2005:550.

SFS 2008:1016

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1016

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

dem som fullgör civilplikt (civilpliktskongress). I kongresserna ska företrä-
dare (ombud) för de totalförsvarspliktiga delta.

Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet som anges i 29 § får anordna värn-

pliktskongress respektive civilpliktskongress. Om Värnpliktsrådet eller Ci-
vilpliktsrådet inte vill anordna en kongress, ska Försvarsmakten respektive
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i stället anordna denna.

23 §

5

Valet till kongresserna får av dem som fullgör värnplikt överklagas

hos Försvarsmakten och av dem som fullgör civilplikt hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. �verklagandet ska göras inom en vecka från
det att protokoll över valresultatet har anslagits vid förbandet, skolan eller
verksamhetsstället. Beslut som fattats av Försvarsmakten respektive Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap får inte överklagas.

28 §

6

Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät ska informeras om
de beslut som har fattats vid kongresserna.

31 §

7

Civilpliktsrådet ska vara administrativt anslutet till Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap. Det ska genom Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps försorg ha tillgång till ett kansli.

36 §

8

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska regelbundet

samla företrädare för de utbildningsansvariga myndigheterna och Civil-
pliktsrådet för överläggningar i frågor som rör de totalförsvarspliktigas med-
inflytande.

37 §

9

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för dem som fullgör värn-

plikt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för dem som full-
gör civilplikt, i fråga om

1. det högsta antal ombud som får väljas till värnpliktskongressen respek-

tive civilpliktskongressen,

2. medinflytande i arbetsmiljöfrågor,
3. de förtroendevaldas utbildning för uppgifter som de har enligt denna

förordning,

4. verkställigheten i övrigt av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2003:803.

6

Senaste lydelse 2003:803.

7

Senaste lydelse 2003:803.

8

Senaste lydelse 2003:803.

9

Senaste lydelse 2003:803.