SFS 2008:1017 Förordning om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

081017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1475) om
skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande
krigsfångar och andra skyddade personer;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1996:1475) om skyldighet

att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade perso-
ner ska ha följande lydelse.

8 §

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om verkställigheten av

1. denna förordning,
2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings åt-

gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
och

3. 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra Försvarsmakten

innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga om de skyldigheter som
åligger statliga myndigheter, kommuner och landsting samt huvudman och
annan församling som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:912.

SFS 2008:1017

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008