SFS 2008:1018 Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

081018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 4, 6 och 9�13 §§ förordningen (1999:382) om

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor

1

orden ⬝Statens räddningsverk⬝ ska bytas ut mot ⬝Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 9 § 2005:352.

SFS 2008:1018

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008