SFS 2008:1019 Förordning om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

081019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor
och överföringar av överskottsmateriel hos
Försvarsmakten;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (2000:278) om gåvor och

överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten ska ha följande ly-
delse.

7 a §

1

Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en

kommun, under förutsättning att materielen endast ska användas vid fullgö-
randet av sådana uppgifter som kommunen enligt lag eller annan författning
är skyldig att utföra och som inte är utsatta för konkurrens.

Försvarsmakten ska vid sin prövning av om en överlåtelse ska ske i varje

enskilt fall samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:169.

SFS 2008:1019

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008