SFS 2008:1020 Förordning om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

081020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:477) om
utbildning i skydd mot olyckor;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 1 a, 2, 3, 4 a, 4 b, 5 och 10 §§ förordningen

(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1 §

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bedriva

1. utbildningar som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsar-

bete samt examen som skorstensfejare,

2. vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekni-

ker,

3. sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena räddnings-

tjänst, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt systematiskt säkerhets-
arbete, och

4. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.
Med studerande avses i denna förordning den som är antagen till och del-

tar i utbildning enligt förordningen.

1 a §

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta om ut-

bildningsplaner, kursplaner och betyg för utbildningar som bedrivs enligt
denna förordning.

2 §

3

Den som vill antas till utbildning enligt denna förordning ska anmäla

det inom den tid och i den ordning som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap bestämmer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta om antagning

till utbildningarna. Ett besked som tagits fram genom automatiserad behand-
ling gäller som myndighetens beslut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om de krav på behörighet som ställs upp för antagning till utbildningarna.

3 §

4

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga

sökande, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap göra ett urval.
Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter.

1

Senaste lydelse 2006:92.

2

Senaste lydelse 2006:92.

3

Senaste lydelse 2006:92.

4

Senaste lydelse 2007:439.

SFS 2008:1020

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1020

Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet, resultat från

högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) och
särskilda skäl användas. Vid likvärdiga meriter får urval också göras med
hänsyn till kön i syfte att öka andelen studerande från det underrepresente-
rade könet. Vid likvärdiga meriter får också lottning användas, om urval
med hänsyn till kön inte kan göras.

4 a §

5

Om det finns särskilda skäl får Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap medge att den som har antagits till en utbildning

1. får anstånd med att påbörja studierna,
2. får fortsätta studierna efter studieuppehåll, eller
3. får övergå till samma utbildning vid någon annan av myndighetens sko-

lor.

4 b §

6

En studerande har i vissa fall rätt att för del av en utbildning enligt

denna förordning tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning. Detta
gäller om de kunskaper och färdigheter som den studerande åberopar är av
sådan art och omfattning att de i huvudsak motsvarar den del av en utbild-
ning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En studerande får på mot-
svarande sätt tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som har förvärvats
i yrkeslivet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva om en tidigare

utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

5 §

7

En särskild nämnd vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en studerande som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov

eller när en studieprestation annars ska bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ra-

men för utbildningen, eller

3. utsätter en annan studerande eller en arbets- eller uppdragstagare vid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för allvarliga trakasserier.

Bestämmelser om den särskilda nämnden finns i 21 § förordningen

(2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.

10 §

8

Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att

bli antagen till en utbildning enligt denna förordning får överklagas till
Statens överklagandenämnd. Detsamma gäller för beslut i ärenden enligt
4 a�7 och 9 §§. �verklagandenämndens beslut får inte överklagas.

Andra beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som rör

studerande vid utbildning enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

5

Senaste lydelse 2006:92.

6

Senaste lydelse 2006:92.

7

Senaste lydelse 2007:863.

8

Senaste lydelse 2007:863.

background image

3

SFS 2008:1020

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008