SFS 2008:1021 Förordning om ändring i förordningen (2006:638) om skyddsrum

081021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:638) om
skyddsrum;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1, 2 och

4 §§, 4 kap. 1, 3�5 §§, 5 kap. 1 § samt 6 kap. 1 § förordningen (2006:638)
om skyddsrum ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar om behovet av

skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner som skydds-
rummen ska vara belägna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ska föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras.

2 kap.

1 §

Antalet platser i skyddsrummen ska beräknas med hänsyn till befolk-

ningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen ska byggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att skydds-

rummen ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare

föreskrifter eller i särskilda fall besluta om hur skyddsrum ska utformas, ut-
rustas och underhållas samt inom vilken tid de ska kunna iordningsställas.

3 kap.

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i den omfattning

staten ställer medel till förfogande, besluta om byggande av skyddsrum samt
kontrollera att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skylt-
ning har skett.

2 §

Underrättelse enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om

skyddsrum ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter som Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap behöver för att kunna bedöma behovet
och lämpligheten av att bygga skyddsrum i byggnaden eller anläggningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska tillhandahålla blanketter
för underrättelsen.

SFS 2008:1021

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1021

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket
lagen om skyddsrum.

4 §

När ett skyddsrum är färdigbyggt och innan ersättningen beslutas ska

skyddsrummet besiktigas.

Besiktningen ska utföras av Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap, som därefter ska utfärda ett bevis om skyddsrummet uppfyller före-
skrivna krav. Beviset ska innehålla vad som har framkommit vid besikt-
ningen och ska överlämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen.

4 kap.

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om underhåll av skyddsrum och den utrustning som hör till skyddsrum-
men.

3 §

När åtgärder enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum har

slutförts och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om skyddsrummet då upp-
fyller förelagda krav, ska myndigheten utfärda ett bevis om detta. Beviset
ska lämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen.

4 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om skyldigheten att bereda plats åt civilbefolkningen i skyddsrum enligt
4 kap. 3 § lagen (2006:545) om skyddsrum.

5 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om skyltning enligt 4 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum.

5 kap.

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att ett redan

inrättat utrymme inte längre ska vara skyddsrum, om det finns särskilda skäl.
�garen av byggnaden eller anläggningen ska underrättas om beslutet.

6 kap.

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de före-

skrifter som behövs för tillämpningen av 6 kap. lagen (2006:545) om
skyddsrum.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)