SFS 2008:1022 Förordning om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

081022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:639) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:639) om utrymning

och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med

Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter för hur utrym-
ning ska planläggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med För-

svarsmakten besluta om vilka områden som ska planläggas för utrymning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2008:1022

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008