SFS 2008:1023 Förordning om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

081023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:261) om
behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:261) om behandling av

personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utveck-
lingsverksamhet ska ha följande lydelse.

9 §

Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, Inspektionen för strategiska

produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tullverket
får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för underrättelser i
den omfattning som Försvarets radioanstalt beslutar. Tillgången till sådana
uppgifter ska vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på
grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2008:1023

Utkom från trycket
den 5 december 2008

3

SFS 2008:1002�1074

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008