SFS 2008:1024 Förordning om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

081024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1633) om
besiktning av samlingstält;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1993:1633) om besiktning

av samlingstält ska ha följande lydelse.

8 §

Närmare föreskrifter om besiktning av samlingstält meddelas av Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap efter samråd med Rikspolis-
styrelsen och Boverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1024

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008