SFS 2008:1025 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

081025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 70 § förordningen (2000:308) om fastighets-

register ska ha följande lydelse.

70 §

1

Som tilläggsinformation till uppgifter i byggnadsdelen får

1. en kommun redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en

byggnad, uppgifter om arrendeavtal och tomträttsavtal samt uppgifter om
planerade, påbörjade eller avslutade byggåtgärder som är nödvändiga för
fullgörande av underrättelseskyldighet till andra myndigheter,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa uppgifter om

att skyddsrum finns i en byggnad, samt

3. Riksantikvarieämbetet redovisa uppgifter som underlättar identifiering

av en byggnad och uppgifter som avser kulturhistoriska inventeringar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:641.

SFS 2008:1025

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008