SFS 2008:1026 Förordning om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

081026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga
ålderspensionsavgifter m.m.;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:1512) om stat-

liga ålderspensionsavgifter m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Statlig ålderspensionsavgift ska betalas av Arbetsförmedlingen, Cen-

trala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Konstnärsnämnden, Försäk-
ringskassan och Försvarsmakten. Avgiften betalas preliminärt för varje in-
tjänandeår med belopp som regeringen bestämt.

3 §

2

Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universi-

tet, Konstnärsnämnden och Försvarsmakten ska till Försäkringskassan varje
månad under intjänandeåret, senast den 12 i månaderna januari�juli, septem-
ber�november och senast den 17 i månaderna augusti och december, inbe-
tala en tolftedel av den preliminära avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:921.

2

Senaste lydelse 2007:921.

SFS 2008:1026

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008