SFS 2008:1027 Förordning om ändring i förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

081027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:553) om
katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:553) om katastrof-

medicin som en del av svenska insatser utomlands ska ha följande lydelse.

2 §

Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:1027

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008