SFS 2008:1028 Förordning om ändring i förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen

081028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:841) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:841) med instruktion

för Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

5 §

Myndigheten ska samverka med

1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna

har ett gemensamt tillsynsansvar,

2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om

uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,

3. Sveriges riksbank i viktigare frågor som har samband med betalnings-

systemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kre-
ditpolitiken och för betalningsväsendet,

4. Sveriges riksbank och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i

frågor som rör krisberedskap enligt förordningen (2006:942) om krisbered-
skap och höjd beredskap, och

5. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt

lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt la-
gen (1999:158) om investerarskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1028

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008