SFS 2008:1030 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

081030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § och 6 kap. 1 § förord-

ningen (2007:1164) för Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och högst

fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår
att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap ska vardera representeras av en ledamot.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

3 kap.

2 §

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva ledamö-

ter. Nämndens ledamöter, utom de som anges i tredje stycket, ska utses ge-
nom val. Valet ska förrättas med slutna valsedlar. Bland forsknings- och ut-
bildningsnämndens ledamöter ska båda könen vara representerade och fler-
talet ledamöter ska vara personer som har en anställning

1. som professor,
2. som lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller

motsvarande kompetens,

3. som lärare inom ett visst ämnesområde och är officerare samt har ge-

nomgått högre militär utbildning eller motsvarande utbildning vid högsko-
lan, eller

4. vid ett forskningsråd, om anställningen motsvarar en anställning under

2 och anställningen är knuten till Försvarshögskolan.

Röstberättigade och valbara är de som är anställda som lärare vid För-

svarshögskolan och som har en anställning som omfattar minst halvtid tills
vidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år.

I övrigt ska Försvarshögskolans styrelse utse ytterligare högst tre ledamö-

ter som ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvars-
högskolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och
en representera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De stude-
rande vid Försvarshögskolan har också rätt att vara representerade i nämn-
den med minst tre ledamöter.

SFS 2008:1030

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1030

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6 kap.

1 §

1

Försvarshögskolan får på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap eller någon annan uppdragsgivare anordna uppdragsutbild-
ning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet
och högskolor.

Vad som sägs i 3 § andra stycket i förordningen om uppdragsutbildning

vid universitet och högskolor ska inte gälla för uppdragsutbildning på upp-
drag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:19.