SFS 2008:1031 Förordning om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

081031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1273) om
funktionskontroll av ventilationssystem;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1991:1273) om funktions-

kontroll av ventilationssystem ska ha följande lydelse.

4 §

1

Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången

tas i bruk (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande till-
fällen (återkommande besiktning).

Boverket får, efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap, meddela föreskrifter om intervaller för återkommande besiktning.

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet i första stycket på återkom-

mande besiktning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 1999:373.

SFS 2008:1031

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008