SFS 2008:1032 Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

081032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:271) om
innesluten användning av genetiskt modifierade
organismer;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 12, 32 och 34 §§ förordningen (2000:271) om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande
lydelse.

12 §

Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela de ytterli-

gare föreskrifter om skyddsåtgärder som behövs vid innesluten användning
av genetiskt modifierade organismer.

Tillsynsmyndigheten ska samråda med Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap, Naturvårdsverket och Gentekniknämnden innan den medde-
lar föreskrifter om transport av genetiskt modifierade organismer eller som
annars avser åtgärder till skydd för miljön eller för människor utanför de an-
läggningar där verksamheter med genetiskt modifierade organismer bedrivs.

32 §

Vid handläggning av ärenden om beredskapsplaner och föreskrifter

om sådana planer, ska tillsynsmyndigheterna samråda med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Tillsynsmyndigheterna ska underrätta Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap om de beredskapsplaner som
upprättas.

34 §

1

Om det i en verksamhet med användning av genetiskt modifierade

organismer inträffar en olycka ska tillsynsmyndigheten

1. se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas,
2. omedelbart varna de medlemsstater i Europeiska unionen som kan på-

verkas av olyckan,

3. om möjligt samla in de uppgifter som är nödvändiga för en fullständig

analys av olyckan, och

4. utfärda de rekommendationer som behövs för att förebygga liknande

olyckor i framtiden och begränsa sådana olyckors effekter.

Om det finns en omedelbar allvarlig fara för miljön eller för människor ut-

anför de anläggningar där verksamheterna bedrivs, ska tillsynsmyndigheten
genast underrätta den kommunala organisationen för räddningstjänst och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

1

Senaste lydelse 2008:52.

SFS 2008:1032

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1032

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)