SFS 2008:1033 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

081033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1086) om
utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 10 § förordningen (2002:1086) om ut-

sättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

10 §

Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela ytterligare

föreskrifter om sådana försiktighetsmått som avses i 2 kap. 3 § miljöbalken.

Innan en tillsynsmyndighet meddelar föreskrifter enligt första stycket ska

den ge Gentekniknämnden, Naturvårdsverket och de andra tillsynsmyndig-
heterna tillfälle att yttra sig. Om föreskrifterna avser transport av genetiskt
modifierade organismer, ska även Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap ges tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:1033

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008