SFS 2008:1034 Förordning om ändring i förordningen (2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut

081034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1056) med
instruktion för Statens geotekniska institut;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:1056) med instruktion

för Statens geotekniska institut ska ha följande lydelse.

6 §

Delegationen består av myndighetschefen, som är delegationens ordfö-

rande, institutets sakkunniga inom området ras och skred samt ledamöter ut-
sedda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Vägver-
ket, Banverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska un-
dersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Därut-
över får delegationen adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller

när någon annan ledamot begär det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:1034

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008