SFS 2008:1035 Förordning om ändring i förordningen (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet

081035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:694) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2008:694) med instruktion

för Lantmäteriet ska ha följande lydelse.

7 §

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verk-

samheten ska Lantmäteriet samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:1035

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008