SFS 2008:1036 Förordning om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

081036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:164) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1978:164) om vissa rörled-

ningar ska ha följande lydelse.

14 §

1

Koncessionshavare ska till Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap utan dröjsmål anmäla olycksfall eller driftstörning vid företaget,
som kan ha betydelse från säkerhetssynpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:700.

SFS 2008:1036

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008