SFS 2008:1037 Förordning om ändring i postförordningen (1993:1709)

081037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i postförordningen (1993:1709);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 6 § postförordningen (1993:1709) ska ha föl-

jande lydelse.

6 §

1

Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om planering

och andra åtgärder för totalförsvarets behov av postkommunikationer som
avses i 26 § andra stycket postlagen.

Innan föreskrifter som avses i första stycket meddelas, ska Post- och tele-

styrelsen samråda med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:482.

SFS 2008:1037

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008