SFS 2008:1039 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

081039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgif-

ter vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Avgiftslista

1. Ansökningsavgifter

Mål

Kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:173.

Ansökan

varigenom tvistemål anhängiggörs. Med tvistemål avses i

denna förordning även fastighetsmål, mål vid miljödomstol
med undantag av mål om utdömande av vite efter särskild an-
sökan av myndighet och mål för vilka avgift tas ut enligt 2 eller
3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, samt mål enligt förordningen (EG)
nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande

2

⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦

450

Ansökan

varigenom enskilt åtal anhängiggörs ⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦

450

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

2

EUT L 199, 31.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0861).

SFS 2008:1039

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008