SFS 2008:1040 Förordning om ändring i förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

081040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:712) med
föreskrifter om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:712) med före-

skrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

dels

att rubriken närmast före 5 § ska lyda ⬝�versättningar⬝,

dels

att 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande ly-

delse.

1 §

1

Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område

2

(Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventio-
ner

3

(Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område

4

(Luganokonventionen),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar

5

(förordningen om den europeiska exekutionstiteln),

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Ko-

nungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar på privaträttens område

6

, och

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den

11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

7

(den euro-

peiska småmålsförordningen).

1

Senaste lydelse 2007:444.

2

EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

3

EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).

4

EGT L 319, 25.11.1988, s. 9 (Celex 41988A0592).

5

EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).

6

EUT L 299, 16.11.2005, s. 62 (Celex 22005A1116).

7

EUT L 199, 31.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0861).

SFS 2008:1040

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1040

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5 a §

En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt ar-

tikel 21.2 i den europeiska småmålsförordningen.

6 §

8

Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg om en europeisk

exekutionstitel eller ett intyg om en dom i ett europeiskt småmålsförfarande
om inte intyget är utfärdat på eller översatt till svenska eller engelska.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

8

Senaste lydelse 2006:794.