SFS 2008:1042 Lag om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

081042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen
(2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2007:617) om ändring i la-

gen (2004:629) om trängselskatt ska utgå.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67.

SFS 2008:1042

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008