SFS 2008:1043 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

081043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Finansinspektionens tillkännagivande
om ändring av vissa skadelivräntor;

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med till-

lämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivrän-
tor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadestånds-
livräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år

1973:

a) Trafiklivränta ökas med 4,39 procent (jfr SFS 1967:663).
b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 4,39 procent (jfr

SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har

fastställts före den 1 januari 2004, ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214).
Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med
4,39 procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndsliv-

räntor ökas med fem procent. �kningen gäller även livränta enligt samma
lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i
målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndsliv-

räntor ökas med 4,39 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2009.

Erik Saers

Veronika Engstrand

SFS 2008:1043

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008