SFS 2008:1044 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

081044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

2

dels

att 8 kap. 3 och 9 §§, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1, 1 a, 8, 12 och 14 §§ samt

14 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 14 kap. 13 § ska utgå,

dels

att 3 kap. 10 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4�8, 10 och 12 §§, 9 kap. 1,

4�6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1, 2 och 4 §§, rubrikerna till 8 och 9 kap. samt
rubrikerna närmast före 8 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 11 kap. 1 § ska lyda ⬝�verlåtelse av privat-

bostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag⬝.

3 kap.

10 §

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i in-

komstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 8 kap. 7, 8
och 10�12 §§, även lämna de uppgifter som behövs för att långivaren ska
kunna identifieras.

6 kap.

5 §

Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

1. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller

ett dödsbo har gett ut under förutsättning att

a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en närings-

verksamhet,

b) skatteavdrag inte har gjorts, och
c) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än

1 000 kronor för hela året,

2. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts ut i annat fall

än som avses i 1, under förutsättning att

1

Prop. 2008/09:41 och prop. 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5, rskr. 2008/09:66.

2

Senaste lydelse av

8 kap. 3 § 2005:344

11 kap. 12 § 2003:119

11 kap. 1 § 2007:1409

11 kap. 14 § 2006:644

11 kap. 1 a § 2005:344

14 kap. 13 § 2007:1409

11 kap. 8 § 2008:139

rubriken närmast före 11 kap. 1 § 2005:344.

SFS 2008:1044

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1044

a) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än

100 kronor för hela året, och

b) skatteavdrag inte har gjorts,
3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och tredje styckena

ska redovisas i självdeklarationen, eller

4. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad skattedeklara-

tion enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

8 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på
fordringsrätt

Ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

1 §

3

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst

som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapi-
tal.

2 §

4

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning ska lämnas

för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat
ut avkastningen.

Uppgiftsskyldiga är
1. andra juridiska personer än dödsbon, och
2. fysiska personer och dödsbon, om utbetald eller tillgodoräknad ränta

utgör utgift i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

4 §

5

Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas

1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öpp-

nats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året
eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem
understiger 100 kronor,

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 un-

derstiger 100 kronor under året för en person, och

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensions-

sparkonto.

5 §

6

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbe-

tald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som

utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i
kontrolluppgiften.

6 §

Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska räntan fördelas

mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända
för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

3

Senaste lydelse 2005:344.

4

Senaste lydelse 2005:344.

5

Senaste lydelse 2005:344.

6

Senaste lydelse 2005:344.

background image

3

SFS 2008:1044

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över

kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar
över kontot.

Ränteutgifter

7 §

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.

8 §

7

Kontrolluppgift om ränteutgifter ska lämnas för fysiska personer och

dödsbon av den som har mottagit ränta.

Uppgiftsskyldiga är
1. andra juridiska personer än dödsbon, och
2. fysiska personer och dödsbon, om räntan utgör inkomst i en närings-

verksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta behöver inte

lämna kontrolluppgift.

10 §

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift lämnas endast

om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxerings-
året.

12 §

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska

räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa ande-
lar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrollupp-

gift lämnas endast för den person som kan anses som företrädare för dem.

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

1 §

8

Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på delägarrätter.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst

som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapi-
tal.

4 §

9

Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut eller tillgodo-

räknat utdelningen, räntan eller annan avkastning.

5 §

10

Kontrolluppgift ska inte lämnas om utdelning eller ränta på pensions-

sparkonto.

6 §

11

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller tillgodo-

räknad utdelning och ränta.

7

Senaste lydelse 2005:344.

8

Senaste lydelse 2005:344.

9

Senaste lydelse 2005:344.

10

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

11

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2008:1044

11 kap.

8 a §

12

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal

om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 7�9 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

försäkringsgivare, understödsföreningar och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller av-

talet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäk-
ringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet
med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om av-
kastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla
uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring,
eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring
eller en kapitalförsäkring.

12 kap.

1 §

13

Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som

överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som över-
stiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,
2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller
3. inom landet mellan en obegränsat och en begränsat skattskyldig.
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den som

har förmedlat betalningen.

I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska uppgift lämnas om
1. betalningens belopp i använd valuta,
2. betalningsdatum,
3. valutakod,
4. vilket land som betalningen gjorts till,
5. vad betalningen avser, och
6. betalningsmottagarens namn.
I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska uppgift lämnas om
1. betalningens belopp i använd valuta,
2. betalningsdatum,
3. valutakod, och
4. vilket land som betalningen kommer från.

2 §

14

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4�6 §§, 9 och

10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a�7 c §§ ska även lämnas för fysiska perso-
ner som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6�11 kap., upp-

gift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för

12

Senaste lydelse 2008:139.

13

Senaste lydelse 2003:750.

14

Senaste lydelse 2008:139.

background image

5

SFS 2008:1044

dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om
mottagarens medborgarskap.

Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för
1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare,

eller

2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den

1 januari 2004 eller senare.

4 §

15

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap.

8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkrings-
tagaren kan identifieras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången

vid 2009 års taxering.

2. Vid tillämpningen av 12 kap. 2 § ska dock vad som föreskrivs om kon-

trolluppgift enligt 7 kap. tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

15

Senaste lydelse 2008:139.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008