SFS 2008:1045 Förordning om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

081045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1244) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 1 § förordningen (2001:1244) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

1

Den som har gjort en betalning till eller från utlandet för vilken en

kontrolluppgift enligt 12 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter ska lämnas, ska till den som är skyldig att lämna kon-
trolluppgiften uppge

1. om sådant nummer finns, sitt personnummer, samordningsnummer, or-

ganisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer,

2. betalningens belopp i använd valuta,
3. betalningsdatum,
4. valutakod, och
5. vilket land betalningen går till eller kommer från.
Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge vad betal-

ningen avser och betalningsmottagarens namn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första

gången vid 2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:827.

SFS 2008:1045

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008